แนวข้อสอบ ก.พ. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีเกณฑ์ในการสอบดังนี้

1 . วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ กรใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยการจับใจความ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องตัน การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถต้านการอำน โดยการทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ตะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก ระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เกณฑ์การสอบผ่าน

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ต้องด้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 สำหรับระดับปริญญาโท

2. วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (หมายเหตุ หรือตามที่ ก.พ. กำหนดของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา) ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านทั้ง 3 เกณฑ์จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ การรับร้องผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL IP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิซาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *