วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตอนการรับหนังสือ

การรับหนังสือ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน การทำหนังสือราชการ

การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
การรับ – ส่ง หนังสือราชการ เป็นเรื่องความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบการรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย การใช้ระบบ E-mail หรือการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินการ แต่ยืดหลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดกำลังคน มีหลักฐานการดำเนินงานที่ถูกต้องจำแนกความเร่งด่วน ตรวจสอบได้

การทำหนังสือราชการ
การทำหนังสือราชการ หมายความรวมถึง การคิด ร่าง แต่ง พิมพ์ ทำสำเนา ผู้จัดทำหนังสือราชการต้องคิด ทำไปทำมา (ความจำเป็น) ใครใช้เอกสารนั้น อะไร (ควรใช้เอกสารประเภทใด จดหมายราชการบันทึกข้อความ) อย่างไร (วิธีการจัดส่งที่เหมาะสม) ที่ไหน (ส่งไปที่ใด เพื่อปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน)เมื่อใด (จัดทำเสร็จเมื่อใด) การทำหนังสือราชการแต่ละเรื่อง ควรมีหลักยึดในการทำ

การทำหนังสือราชการ มีหลักให้คิด มีคุณค่า น่าอ่าน คือ

  • มีความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ไวยากรณ์ ถูกความนิยม
  • ได้สาระสมบูรณ์ทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน
  • การจัดลำดับความดี แต่ละวรรคตอนมีเอกภาพ
  • เนื้อความทั้งหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องการ
  • สุภาพมีความเหมาะสม

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตอนการรับหนังสือ

อ้างอิง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]