วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2565

31 พ.ค. 2022
1582

แนวทางการอ่านหนังสือสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2565

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายมีแนวทางการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ม.38 ค(2) ท่านสามารถศึกษาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบตามแนวทางด้านล่างได้เลย

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ม.38 ค(2)

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษไทย
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
– แนวข้อสอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ)
– นโยบายรัฐบาล
– นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษายุคใหม่
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
– ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
– การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

อ้างอิง
https://otepc.go.th

ดาวน์โหลดข้อสอบที่ลิงก์นี้เลยครับ
https://bit.ly/3AhqPZg

https://bit.ly/3AhqPZg

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]
8 ความคิดเห็น
จริยา จันทรานาค เมื่อ 31/05/2022 17:17

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ม.38 ค(2)

สงกรานต์ เมื่อ 31/05/2022 17:17

อยากได้แนวข้อสอบครับ ถ้าดาวโหลดต้องเสียตังแล้วได้รหัสผ่านใช่ไหมครับ

ดาวน์โหลดฟรีครับ

ที่ลิงก์นี้เลยครับ
https://bit.ly/3AhqPZg

ชิดชญา จันทร์โสภา เมื่อ 31/05/2022 17:17

ดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่ไหนคะ

ที่ลิงก์นี้เลยครับ
https://bit.ly/3AhqPZg

gesorn เมื่อ 31/05/2022 17:17

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบได้ที่ไหนคะ

ที่ลิงก์นี้เลยครับ
https://bit.ly/3AhqPZg