วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แจกแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาไฟล์ PDF พร้อมเฉลย นักวิชาการศึกษามีการสอบเรื่องสำคัญหลายอย่างซึ่งในชุดแบบฝึกจะเน้นกฎหมาย

นักวิชาการศึกษามีการสอบเรื่องสำคัญหลายอย่างซึ่งในชุดแบบฝึกจะเน้นกฎหมาย การศึกษาโดยได้แบ่งเป็นแบบฝึกเน้นเป็นกลุ่มเนื้อหาประเภทเดียวกัน ดังต่อไปนี้

– กลุ่มพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง / พ.ร.บ. การศึกษา กศน / พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ / ความรู้การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ การศึกษาพิเศษ นำไว้ในกลุ่มเดียวกันเพราะเนื้อหาคาบเกี่ยวทับซ้อนกันอยู่นั่นเอง รวมถึงกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนเนื้อหาอื่นๆ จะแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจต่อไป นักวิชาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดกลุ่มเนื้อหาของแบบฝึกเข้มข้นใหม่ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เนื้อหาส่วนของ

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ
  การศึกษาตามอัธยาศัย (หัวข้อเลขที่เห็นเรียงตามหลักสูตรสอบที่ท้องถิ่นแจ้ง เราได้นำข้อ 6 สลับข้อ 5) กลุ่มที่ 2 เนื้อหาส่วนของ
 6. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙
 7. ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และจัดทำมาตรฐานสถานศึกษากลุ่มที่ 3 เนื้อหาส่วนของ
 9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

แจกแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 3.5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น