วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 ศึกษาให้เข้าใจก่อนไปสอบ ก.พ.

29 พ.ค. 2022
941

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ.

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยใช้เวลาในการสอบทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบรอย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
2.3 จัดเตรียมดินสอที่มีความดำเท่ากับ 28 หรือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกา ไปเอง และถุงพลาสติกใสสำหรับใส่สิ่งของที่ได้รับการยกเวนตามข้อ 2.4 เท่านั้น
2.4 ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป้า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.3 เข้าหองสอบโดยเด็ดขาดหากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริตและจะต้องถูกยุติ การสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้อง สอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป้า เงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด หากนำเข้ามาในหองสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสตามข้อ 2.3 และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดในกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
2.7 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหรือเจ้าหนาที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.7 หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่นุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบหากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.8 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ และเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับกรตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุ่นที่ 25
2.9 ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทำตอบ
ในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.10 การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ตองระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้และจะตองใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 28 หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้
(2) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบที่ได้รับหากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม้ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามชอมูลที่ผู้สอบระบายเท่นั้น หากขีดเชียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้สอบเอง สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
2.11 ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือนำกระดาษคำตอบ ออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ้าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับกรตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
2.12 ตองเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหนาที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด
2.13 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.14 ต้องหยุดทำตอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ และเจ้าหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหรือเจ้าหนาที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตใหเขาสอบ หรือตองยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว

อ้างอิง
https://ocsc.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]