วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ 2565 อัพเดทล่าสุด ปรับหลักสูตรใหม่

26 พ.ค. 2022
1576

ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ 2565 Update ล่าสุด ภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ 2565 อัพเดทล่าสุด ปรับหลักสูตรใหม่ แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

อ้างอิง
https://job.ocsc.go.th/
https://job.ocsc.go.th/OCSC_Test_Example_46-nologin/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]