วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดคู่มือพิธีการทางลูกเสือ ล่าสุด จากสํานักการลูกเสือ

คู่มือพิธีการทางลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือพิธีการทางลูกเสือเล่มนี้ ได้จัดเรียงลำดับพิธีการทางลูกเสือ โดยยึดกิจกรรมที่เข้าพวกเป็นกลุ่ม ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ต่อเนื่องกันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มองเห็นความเชื่อมโยง และความต่อเนื่องของพิธีการของลูกเสือแต่ละประเภทตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีการแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านพิธีการลูกเสือ เริ่มตั้งแต่ การทำแกรนด์ฮาวล์ของลูกเสือสำรอง พิธีเปิด – พิธีปิดประชุมกอง พิธีเข้าประจำกอง พิธีประดับดาวลูกเสือ สำรอง พิธีส่งและรับตัวลูกเสือ และพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 3 ท่อน โดยนำ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มาเป็น แนวทาง และได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากคู่มือ และเอกสารอื่นเพื่อนำมาอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เช่น สารานุกรม ลูกเสือ คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของคณะอนุกรรมการฝ้ายฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติทุกประเภท คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ นอกจากนั้น ได้เพิ่มเติมเนื้อหา เสนอแนะแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ที่มีได้ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และคู่มือ การฝึกอบรมๆ ดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกในการปฏิบัติ สอดคล้องกับโครงสร้างของ หลักสูตรการศึกษา และบริบทของการจัดกิจกรรมลูกเสือในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้คำศัพท์ทางวิชาการ ตามคำแนะนำการเขียนคำทับศัพท์จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับ อย่างไร ก็ตาม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่นำเอกสารเล่มนี้ไปใช้ หากพบข้อบกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ทราบเพื่อจะได้นำไป ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความถูกต้อง ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

เนื้อหาตัวอย่างในเล่มเอกสารคู่มือพิธีการทางลูกเสือ

อ้างอิง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น