วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา

บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้นเป็นอย่างไรมาดูกัน เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ครูที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน ตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้

1. กากับ ดูแล ติดตาม อบรมสั่งสอนนักเรียนในระดับชั้นด้านความประพฤติให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
2. ประสานงานกับครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านการ เรียนและความประพฤติ
3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ การรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน การป้องกัน/แก้ไขปัญหาของนักเรียน และการส่งต่อ
4. ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
5. กากับ ดูแล ติดตามและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนตามที่ทางโรงเรียนได้ มอบหมาย ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมระดับชั้น กิจกรรมภายในและภายนอก โรงเรียนอื่นๆ ตามวาระ
6. กากับ ดูแล ตดิ ตามและให้คาปรึกษาแนะนาด้านวิชาการ การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านผล การเรียน การติด ๐, ร , มส. , มผ. เพื่อให้นักเรียนเรียนจบตามหลักสูตร
7. ให้คาแนะนาผู้ปกครองในการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนในด้านการเรียน การพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึง ประสงค์
8. ทาหน้าที่เป็นครูแนะแนวในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
9. คิดริเริ่มและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดี มีส่วนร่วมกับ สังคม ชุมชน มีจิตสาธารณะ สามารถดารงอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
10. กากับ ควบคุมดูแล การรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดและเป็นระเบียบ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างาน หัวหน้างานส่งเสริมกิจการ นักเรียน และผู้บริหารตามลาดับ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิง
https://www.moe.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น