วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

สอบผู้บริหารสถานศึกษา 65 ตำแหน่งรองผู้อำนวยและผู้อำนวยการ

สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สอบผอ. รองผอ.รร. สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบผอ. รองผอ.รร. ตามหนังสือที่อ้างถึง

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง
๒. ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง
๓. ความแจ้งแล้ว นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบแล้ว

สอบผอ. รองผอ.รร.  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียดการดำเนินการตังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการคัดเลือก ให้จัดส่งประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการตัดเลือก ทุกครั้งที่มีการประกาศ
พร้อมแบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัตเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
– หนังสือ ที่ ศธ. 0206.4/ว3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
– หนังสือ ที่ ศธ.02009/ว 1594 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น