วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. 65 แบบ e – Exam

08 พ.ค. 2022
2031

การสอบ ก.พ 65 เปิดสอบทั้งหมด 10 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ไปจนถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามด้านล่าง

 • รอบสอบที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 3 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 8 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 9 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 • รอบสอบที่ 10 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. 65 แบบ e – Exam

สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) จ.ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี


สมัครสอบ ก.พ. 65

 1. เข้าเว็บไซต์https://job3.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕” หลังจากนั้นคลิกหัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการศึกษา และรหัสผ่านสำหรับดูคะแนนสอบ เลือกรอบสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เมื่อคลิกยืนยันข้อมูลการสมัคร ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code โดยสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที- ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงินจำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
  – ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ
  *การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วเท่านั้น
 3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 4. อัปโหลด (upload) รูปถ่ายอัปโหลดรูปถ่ายบนเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  สอนอัพโหลดรูปถ่าย และการทำรูปถ่ายหน้าตรงด้วยตนเอง
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อ

เว็บสมัครสอบ ก.พ. 65 คลิกที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]