วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2564

07 พ.ค. 2022
1329
แต่งตัวไปสอบราชการ ก.พ.

การแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2564 ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิ์

“สอบ ก.พ.” ต้องรู้! หลักเกณฑ์การสอบ “ก.พ. 64″ ที่จะมีขึ้นช่วงเดือน พ.ค. 65 ที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. ต้องทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิ์

8 พ.ค. และ 29 พ.ค. 65 เป็นกำหนดการสอบ “ก.พ. 64” หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ดังนั้น ผู้เข้าสอบจึงต้องทำความเข้าใจกติกาในการสอบก่อนเข้าห้องสอบจริงชวนไปเตรียมตัวสอบ ก.พ. พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม และสิ่งต้องห้าม ที่ไม่ควรทำไว้ ดังนี้ 

การแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2564 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ํา

2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 40 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสอบ

4. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และ สถานที่สอบ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ ผู้ใดนั่ง สอบผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ

5. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ

6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด

8. เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบจะต้องหยุด ทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ชุดสุภาพ
ชุดสุภาพ

อ้างอิง

การแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]