วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565

การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2565

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)  ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา: www.facebook.com/Khurusaphaofficial  และ YouTube คุรุสภา: www.youtube.com/c/khurusapha

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (แนวใหม่) เป็นไปด้วยความรอบคอบ และตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คุรุสภาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป  โดยสามารถเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นในวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว

อ้างอิง

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/05/37420/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประวัติวันครู วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของประเทศไทย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
คุรุสภาให้การรับรอง 65 หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง
กรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
คุรุสภา รับรองหลักสูตรวิชาชีพครู65 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา