วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบ ก.พ. 65 แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

05 พ.ค. 2022
1732

แบบทดสอบนี้ต้องขอขอบพระคุณ
http://mjob.ocsc.go.th

แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย


1. ข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2. ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  • ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ข้อสอบ ก.พ. 65 แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

คลิกทำข้อสอบได้จากลิงก์ด้านล่าง

อ้างอิง
http://mjob.ocsc.go.th
https://www.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]