วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ลิงก์ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา

05 พ.ค. 2022
893

ลิงก์ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

คณิตศาสตร์เป็นโครงสร้างที่รวมของความรู้  โครงสร้างของคณิตศาสตร์บางทีก็คล้ายกับโครงสร้างของปรัชญา  และศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสนา เพราะเป็นโครงสร้างที่มีเหตุผล ซึ่งเริ่มต้นด้วยอนิยาม  จุด เส้น ระนาบในเชิงเรขาคณิต  ซึ่งจะอธิบายข้อคิดต่าง ๆ ที่สำคัญ  เราจะเห็นว่าในวิชาเรขาคณิตก็มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจริงแล้ว  สัจพจน์  คุณสมบัติ กฎ  ซึ่งทำให้เกิดความคิดที่จะเป็นรากฐานในการที่จะพิสูจน์เรื่องอื่นต่อ

ลิงก์ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สามารถคลิกได้จากหัวข้อลิงก์ด้านล่าง

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201
วิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ค31203
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
วิชา แคลคูลัสเบื้องต้น ค33201

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202
วิชา เรขาคณิตวิเคราะห์ ค31204
วิชา ระบบจำนวนเชิงซ้อน ค32204
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33204

แนวข้อสอบภาคเรียนที่ 1
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201
วิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ค31203
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32203
วิชา แคลคูลัสเบื้องต้น ค33203

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102 ม.4
วิชา ระบบจำนวนเชิงซ้อน ค32202 ม.5
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202 ม.6

อ้างอิง
https://sites.google.com/site/krookompaimath

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]