วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

บทกวีดีเป็นพลังแห่งภูมิปัญญาทำให้ผู้อ่านผู้ฟังได้รับรสแห่งถ้อยคำ รู้จึกความงามความดี และ ความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และได้รับแบบอย่างในการแต่งคำประพันธ์ตามความสนใจ เป็นสื่อส่งเสริมจิตสำนึกและการอยู่ร่วมกันของคนไทยในฐานะรากร่วมของวัฒนธรรม การเรียนการสอน ภาษาไทยในอดีตจวบจนปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่อง ดังกล่าว จึงกำหนดให้นักเรียนท่องจำบทกวีที่ดี ที่คัดสรร หรือที่เรียกว่าบทอาขยานสืบเนื่องมาทุกหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายกำหนดให้มีการท่องบทอาขยานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนัก ในคุณค่าของภาษาไทยและให้ซาบซึ้งในความไพเระของบทร้อยกรอง เป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรวบรวมบทอาขยานบทหลัก บทรอง และบทเลือกอิสระ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจใน บทอาขยาน หลักภาษาไทย และมีตัวอย่างแบบฝึกประกอบบทอาขยาน ให้สามารถนำบทอาขยานไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) หากมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล เพื่อดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

อ้างอิง
https://www.nitessatun.net/2021/04/29/active-learning/
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


error: Content is protected !!