วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ลิงก์สมัครรับทุน ก พ 65 สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ

03 พ.ค. 2022
323

สมัครสอบแข่งขัน รับทุน ก พ 65 สำหรับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ

ประวัติและเจตนารมณ์ ทุนรัฐบาล คือทุนที่จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความสามารถสูง ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้า ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศ มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทุนรัฐบาลจึงมีเงื่อนไข ให้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ทั้งนี้ ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวง ขอให้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

อ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]