วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 20 ข้อพร้อมเฉลย

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายมีแนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย Vocabulary สำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2565 ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ซึ่งแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ภาค ก 50 คะแนน) ครับ แต่แนวข้อสอบที่เรานำมาเผยแพร่เป็นแนว Vocabulary 20 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 20 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. Her beautiful gestures helped her win the beauty contest.
(1) body movements
(2) social movements
(3) simple manners
(4) complete thoughts

ตอบ 1 body movements
ถาม
ท่าทางอันสง่างามของเธอทําให้เธอชนะรางวัลการประกวดความงาม
1. ท่าทาง, อากัปกิริยา
2. การเคลื่อนไหวทางสังคม
3. มารยาทท่ีเรียบง่าย
4. ความคิดที่สมบูรณ์


2. It is difficult to motivate Jim to continue his studies.
(1) approach
(2) involve
(3) seek
(4) encourage

ตอบ 4 encourage
ถาม
มันช่างยากเย็นที่จะกระตุ้นให้จิมเรียนต่อ
1. เข้าใกล้
2. เกี่ยวข้อง
3. แสวงหา
4. กระตุ้น ปลุกเร้า, ชักจูงใจ


3. Walking briskly is a way of exercise.
(1) continuously
(2) slowly
(3) quickly
(4) widely

ตอบ 3 quickly
ถาม
การเดินอย่างเร็ว ๆ เป็นวิธีหนึ่งของการออกกําลังกาย
1. อย่างต่อเนื่อง
2. อย่างเชื่องช้า
3. อย่างรวดเร็ว
4. อย่างกว้างขวาง


4. Please speak slowly; don’t rattle.
(1) move rapidly
(2) talk rapidly
(3) move slowly
(4) change instantly

ตอบ 2 talk rapidly
ถาม
กรุณาพูดอย่างช้า ๆ อย่าพูดรัว
1. ขยับอย่างรวดเร็ว
2. พูดอย่างรวดเร็ว, พูดไม่หยุด
3. ขยับอย่างเชื่องช้า
4. เปลี่ยนอย่างฉับพลัน


5. Eating too much sugar can trigger diabetes.
(1) present
(2) cause
(3) affect
(4) continue

ตอบ 2 cause
ถาม
การรับประทานน้ําตาลมากจนเกินไปสามารถทําให้เกิดโรคเบาหวานได้
1. เสนอ
2. กระตุ้นให้เกิด
3. มีผลต่อ
4. ดําเนินต่อไป


6. Please _______ this paper and put it in this envelop.
(1) collapse
(2) tilt
(3) heave
(4) fold

ตอบ 4 fold
ถาม
กรุณาพับกระดาษแผ่นนี้และใส่มันลงไปในของจดหมายนี้ด้วย
1. ทรุดลง
2. ตะแคง
3. ยกขึ้น
4. พับ, ม้วน


7.Whatwillyoudoafter ________ ?
(1) campus
(2) graduation
(3) perspective
(4) egghead

ตอบ 2 graduation
ถาม คุณจะทําอะไรหลังจาก _______
1. ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
2. การสําเร็จการศึกษา
3. ทัศนะ
4. ปัญญาชน


8. Her strange opinions are _______ by her manners.
(1) reflected
(2) devised
(3) defeated
(4) moved

ตอบ 1 reflected
ถาม ความคิดเห็นที่แปลกของเธอถูก ______ โดยกริยามารยาทของเธอ
1. สะท้อน, แสดงให้เห็น
2. ประดิษฐ์
3. ชนะ
4. เคลื่อนไหว


9.Billlefthis______ tohissons.

(1) citizenship
(2) return
(3) property
(4) economy

ตอบ 3 property
ถาม บิลทิ้ง _____ ของเขาไว้ให้ลูกชายของเขา
1. สถานภาพความเป็นประชากร
2. ผลกําไร
3. ทรัพย์สมบัติ
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ


10. I believe that her ________ are unfair.
(1) legends
(2) accidents
(3) diseases
(4) comments

ตอบ 4 comments
ถาม ฉันเห็นว่า _______ ของเธอนั้นไม่ยุติธรรม
1. ตํานาน
2. อุบัติเหตุ
3. โรคภัยไข้เจ็บ
4. คําวิจารณ์


11. Norms and _______ determine people’s lifestyles.
(1) members
(2) values
(3) suggestions
(4) footsteps

ตอบ 2 values
ถาม แบบแผนและ ______ กําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเรา
1. สมาชิก
2. ค่านิยม
3. คําแนะนํา
4. รอยเท้า


12. The woman looks _______ because she doesn’t see her friends here.
(1) disappointed
(2) healthy
(3) effective
(4) respectful

ตอบ 1 disappointed
ถาม หญิงสาวดูเหมือน______ เพราะเธอไม่เจอเพื่อนของเธอที่นี่
1. รู้สึกผิดหวัง
2. มีสุขภาพดี
3. ได้ผล
4. มีความเคารพ


13. Your son is very talented in _________ with other students in my class.
(1) comparison
(2) fulfillment
(3) fact
(4) information

ตอบ 1 comparison
ถาม ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์มาก _____ เด็กนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนของฉัน
1. เมื่อเปรียบเทียบกับ
2. การบรรลุผล
3. ความจริง
4. ข้อมูล


14. ________ transportation is necessary for Bangkok residents.
(1) Confluence
(2) Population
(3) Association
(4) Waterway

ตอบ 4 Waterway
ถาม การขนส่ง ______ มีความจําเป็นสําหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
1. จุดที่แม่น้ําไหลมารวมกัน
2. ประชากร
3. การเข้าร่วม
4. ทางน้ํา


15.Thisisthefinal_______ ofourmeetings.
(1) compass
(2) curiosity
(3) session
(4) citizenship

ตอบ 3 session
ถาม ครั้งนี้จะเป็น _______ ครั้งสุดท้ายของการประชุมของพวกเรา
1. เข็มทิศ
2. ความอยากเอยากเห็น
3. สมัยประชุม
4. สถานภาพความเป็นประชากร


16. Our house is situated near the highway.
(1) located
(2) made up
(3) affected
(4) jumped

ตอบ 1 located
ถาม บ้านของพวกเราตั้งอยู่ใกล้กับถนนทางหลวง
1. ตั้งอยู่ที่
2. สร้างขึ้น
3. ส่งผลกระทบ
4. กระโดด


17. You must go forth to attain your educational goal.
(1) go back
(2) go by
(3) go down
(4) go forward

ตอบ 4 go forward
ถาม คุณต้องเดินหน้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ
1. กลับ ไป

2. ผ่านไป
3. ลงไป
4. ไปข้างหน้า, ก้าวไป


18. Education lights children’s future.

(1) shrinks
(2) energizes
(3) illuminates
(4) moves

ตอบ 3 illuminates
ถาม การศึกษาส่องสว่างอนาคตของเด็กๆ ได้
1. หด, ถอย
2. กระตุ้น
3. ส่องสว่าง
4. เคลื่อนไหว


19. Many people like to enroll in bachelor degree programs at RU.
(1) register
(2) receive
(3) gain
(4) discover

ตอบ 1 register
ถาม ประชาชนมากมายต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. สมัครเข้าเรียน
2. ได้รับ
3. ได้รับ
4. ค้นพบ

20. Displaying of affection to their children is necessary for parents.
(1) prosperity
(2) fondness
(3) hesitation
(4) predecessor

ตอบ 2 fondness
ถาม การแสดงความรักต่อลูก ๆ ของพวกเขานั้นจําเป็นสําหรับพ่อแม่
1. ความอุดมสมบูรณ์
2. ความรัก
3. การรีรอ
4. บรรพบุรุษ

อ้างอิง
https://www.ef.co.th/useful-english/english-test/
https://www.trueplookpanya.com/examination/all/8000

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]