วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สร้าง E-Portfolio เอาไว้ประเมินตนเองง่าย ๆ ด้วย Google Sites

สร้าง E-Portfolio เอาไว้ประเมินตนเองง่าย ๆ ด้วย Google Sites

E-Portfolio คืออะไร ระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มผลงานของตนเอง ในรูปแบบของระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดย E-Portfolio จะเป็นการเก็บรวบรวมผลงานของตนเอง ปรัชญา เป้าหมาย ทักษะ ความสามารถ ผลงานของเจ้าของผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและเนื้อหาสาระมาจากแฟ้มผลงาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอ ตรวจสอบการเรียนรู้หรือการทำงานว่าประสบความสำเร็จในระดับใดโดยใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์

ข้อดีของ E-Portfolio

1. ลดการใช้ทรัพยากรสานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
2. สะดวกต่อการบริหารจัดการ สามารถส่งข้อมูลที่เป็นทั้ง ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ได้ทุกที่ ทุกเวลา
3. สะดวกสาหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในสายบังคับบัญชา
4. นำเสนอผลงานซึงสามารถจัดแสดงผลงานได้อย่างตรงจุดในสิ่งต้องการ นำเสนอ
5. เข้าถึงผลงานได้โดยสะดวกและการจัดระบบผลงานทำให้ประหยัดเนื้อที่ที่เก็บผลงาน
6. เก็บสะสมผลงานได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ สื่อ มัลติมีเดียต่างๆ
7. แก้ไขและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างสะดวก
8. เชื่อมโยงข้อมูลผลงานโดยสามารถอ้างอิงผลงานร่วมกันได้

ข้อจำกัดของ E-Portfolio

1. การแก้ไข E-Portfolio ในทุกครั้งต้องทำการแก้ไขบนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. ผู้ชมที่ไม่มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าชม e-Portfolio ได้
3. ผู้เรียนและผู้สอน มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
4. ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถทำ E-Portfolio ด้วยตนเองได้

คลิกที่จุด 9 จุด ข้างรูปโปรไฟล์บัญชีของเรา

พอเข้ามาที่หน้า Sites แล้ว เราควรเลือก Sites แบบใหม่ (บางทีอาจไปที่ Sites คลาสสิก) แล้วคลิกที่ไอคอน + เพื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ ตามภาพ

พอเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เราแก้ไขตามที่เราต้องการได้เลย

อ้างอิง
http://cs.bru.ac.th
http://benicenat55.blogspot.com/2013/08/e-portfolio.html
http://csw.ac.th/news-detail_20358_261181

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]