วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2565

29 เม.ย. 2022
632

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2565

สวัสดีครับวัยนนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายมีโอกาสค้นหาข้อมูลแนวข้อสอบ ก.พ. ให้น้องๆ ก็เลยอยากจะนำนำแนวข้อสอบที่ไปค้นมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบราชการ และที่สำคัญในปีนี้ 2565 การสอบ ก.พ. มีการนำข้อสอบตัวอย่างออกมาให้เราได้ลองทำที่เว็บกันแล้ว วันนี้ครูเชียงรายก็เลยอยากจะแบ่งปันข้อสอบให้กับผู้ที่ต้องการสอบ ก.พ. ยังไงแล้ว ทางครูเชียงรายต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำข้อสอบในครั้งนี้ด้วยครับ

          1. ความสามารถด้านตัวเลข Number factor
          2. ความสามารถด้านเหตุผล Reasoning factor
          3. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ Space Factor
          4. ความสามารถด้านภาษา Verbal Factor
          5. ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ Perception Factor
          6. ความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้คำ Word Fluency Factor
          7. ความสามารถด้านความจำ Memory Factor

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างบทความนะครับ


แนวข้อสอบความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม)

จงหาลำดับถัดไปของเลขอนุกรมต่อไปนี้ในเวลา 20 นาที

1. 55 60 63 70 71 ………………

ก. -71 ข. 71 ค. 75 ง. 80 จ. 85

2. 89 98 109 124 145 ………………

ก. 145 ข. 165 ค. 170 ง. 174 จ. 178

3. 3 4 11 6 19 ………………

ก. 7 ข. 8 ค. 20 ง. 25 จ. 56

4. 0.5 0.5 7.5 4.5 14.5 ………………

ก. 3.5 ข. 4.5 ค. 5 ง. 8.5 จ. 99

5. 100 104 105 103 94 ………………

ก. 76 ข. 77 ค. 87 ง. 97 จ. 106

จงหาลำดับถัดไปของเลขอนุกรมต่อไปนี้

ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ตัวอย่างแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ก.พ. ภาค ก 2565
แนวข้อสอบ ก.พ. 2565

1. แก้ว : นอน ……………………? : ?

ก. ดื่ม : นั่ง

ข. ดื่ม : ง่วง

ค. จาน : นั่ง

ง. ขวด : เตียง

>>> เฉลย จากตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามในหมวดหมู่ข้าวของเครื่องใช้กับคำกิริยา ซึ่งเป็นการกระทำของมนุษย์ เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (แก้ว) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำกริยาของมนุษย์ (นอน) ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ค. จาน (ในหมวดหมู่ข้าวของเครื่องใช้เช่นเดียวกับ แก้ว) และ นั่ง (ซึ่งเป็นคำกิริยา เป็นการกระทำของมนุษย์ เช่นเดียวกับ นอน)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย 2565
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ก.พ. ภาค ก 2565
แนวข้อสอบ ก.พ. 2565

2. นางพยาบาล : เข็มฉีดยา ……………………? : ?

ก. ทหาร : ปืน

ข. แม่ค้า : ลูกค้า

ค. ช่างประปา : น้ำ

ง. จราจร : เป่านกหวีด

>>> เฉลยตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของอาชีพกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพนั้น คู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (นางพยาบาล) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพนั้น (เข็มฉีดยา) ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ก. ทหาร (เป็นคำนาม) และ ปืน (ซึ่งเป็นคำนามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพ)

แนวข้อสอบกพภาคพร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยกพภาค 2555 แนวข้อสอบกพ 2555

3. ผู้ประกอบการ : ลูกจ้าง ………………………? : ?

ก. พระสงฆ์ : อุบาสิกกา

ข. นักเรียน : นักศึกษา

ค. คนงาน : เพื่อนร่วมงาน

ง. ผู้จัดการ : เลขานุการ

>>> เฉลยตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของตำแหน่งในที่ทำงานที่เรียงจากระดับสูงไประดับที่ต่ำกว่า เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (ผู้ประกอบการ) เป็นคำนามที่มีตำแหน่งสูง ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า (ลูกจ้าง) เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ง. ผู้จัดการ (เป็นคำนามที่แสดงตำแหน่งระดับสูงในที่ทำงาน) และ เลขานุการ (ซึ่งเป็นคำนามที่แสดงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่า)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย 2565
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ก.พ. ภาค ก 2565
แนวข้อสอบ ก.พ. 2565

4. ปลาทูทอด : อาหาร ……………………? : ?

ก. ไก่ : สัตว์ปีก

ข. เครื่องปรุง : เกลือ

ค. อำนาจ : ผิดกฏหมาย

ง. ต้นไม้ : กระดาษ

>>> เฉลยตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในหมวดหมู่เดียวกัน ที่เรียงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (ปลาทูทอด เป็นคำนามที่เป็นอาหารประเภทหนึ่ง ถือเป็นส่วนย่อย เพราะเป็นอาหารประเภทหนึ่ง) ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่เป็นส่วนใหญ่ (อาหาร) เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ง. ไก่ (เป็นคำนาม ที่ถือเป็นส่วนย่อย เพราะเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง) และ สัตว์ปีก (ซึ่งเป็นคำนามที่เป็นส่วนใหญ่)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย 2565
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ก.พ. ภาค ก 2565
แนวข้อสอบ ก.พ. 2565

5. นักดนตรี : ร้องเพลง …………………………….? : ?

ก. เล่นดนตรี : นักร้อง

ข. กีตาร์ : ไมค์

ค. คุณครู : ไพเราะ

ง. เภสัชกร : ถูพื้น

>>> เฉลยตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามกับคำกริยา เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (นักดนตรี) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำกริยา (ร้องเพลง) ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ง. เภสัชกร (เป็นคำนาม) และ ถูพื้น (เป็นกริยา) หากพิจารณาจาก ก. เล่นดนตรี (คำกริยา) กับ นักร้อง (คำนาม) ไม่สัมพันธ์กับโจทย์ เพราะโจทย์เรียงจากคำนามไปหาคำกริยา ส่วน ข. เป็นคำนามทั้งคู่ และ ค. คุณครู (เป็นคำนาม) ส่วน ไพเราะ(เป็นคำวิเศษณ์ ที่ไว้ใช้ขยาย)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย 2565
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ก.พ. ภาค ก 2565
แนวข้อสอบ ก.พ. 2565

6. ขวดน้ำ : โปร่งใส …………………………………. ? : ?

ก. รองเท้า : เหม็น

ข. หลอด : ถังพลาสติก

ค. น้ำส้ม : เกลือ

ง. ปลาทอง : ว่ายน้ำ

>>> เฉลยตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามกับคำวิเศษณ์ (ทำหน้าที่ขยายคำให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้น) เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (ขวดน้ำ) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำวิเศษณ์ (โปร่งใส) ซึ่งขยายคำนามนั้นด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ก. รองเท้า (เป็นคำนาม) และ เหม็น (เป็นวิเศษณ์ที่ขยายคำนามคือ รองเท้า ให้ได้ความหมายชัดเจน ว่าร้องเท้าเหม็น) ส่วน ข. และ ค. เป็นคำนามทั้งหมด และ ง. เป็นคำนาม กับ คำกริยา ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของโจทย์

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างบทความนะครับ

อ้างอิง
https://job.ocsc.go.th
https://ocsc2.job.thai.com
https://www.ocsc.go.th

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]