วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

มาแล้วร่างกำหนดสอบผู้บริหาร 2565 ดูเลยสอบวันไหนบ้าง

29 เม.ย. 2022
1575

(ร่าง กศจ.) ปี 2565 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1. ประกาศรับสมัคร ภายในวัน พุธที่ 27 เมษายน 2565
2. รับสมัคร ภายในจันทร์ 2 – วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
4. สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน ภายในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
ในหน้าที่
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2565
ประเมิน ภาค ข และภาค ค
6. ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่างวันอังคารที่ 12-15 กรกฎาคม 2565
7. ประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
(1) ประวัติและประสบการณ์
(2) ผลงาน ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
8. ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(1) วิสัยทัศน์และ แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(2) สัมภาษณ์
9. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
10. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท ตามวันท สพธู. กำหนด ก.ค.ศ. กำหนด
11. บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามวันที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.กำหนด
12. ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับการประเมินผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ : ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๑๒๐๒.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศ6 .๔๐๐๙/ว ๑๕๙๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]