วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 64 นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ เพื่อการสอบ ก.พ.65

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 64 นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ เพื่อการสอบ ก.พ.65

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้ศึกษาค้นว้าข้อสอบให้เพื่อน โดยเพื่อนแจ้งมาว่าจะสอบ ก.พ. ปี 2565 ช่วยค้นหาแนวข้อสอบให้หน่อยในอินเตอร์เน็ตทางครูเชียงรายก็เลยได้มีโอกาสค้นคว้าหาข้อมูล วันนี้เลยได้นำข้อสอบที่ค้นหาได้ในอินเตอร์เน็ตมาแบ่งปันเพื่อนๆ ที่จะสอบ ก.พ. 65 เหมือนกันมาให้ได้ศึกษา แนวข้อสอบ ก.พ. 64 เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนทำข้อสอบในปีนี้ครับ

แนวข้อสอบ ก.พ. 64 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านครับ ทางครูเชียงรายต้องขอขอบคุณผู้จัดทำข้อสอบมา ณ ที่นี่ด้วยครับผม ยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับลองศึกษาดูครับ ขอให้โชคดีทุกท่าน

แนวข้อสอบ ก.พ. 64 นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ เพื่อการสอบ ก.พ.65

อุปมาอุปไมย
คณิตศาสตร์ทั่วไป
รวมสูตรคณิตศาสตร์
เงื่อนไขสัญลักษณ์
เงื่อนไขภาษา
สรุปเหตุผล
อนุกรม
บทความยาว
เรียงประโยค
บทความสั้น
เติมคำ
ข้อบกพร่องภาษา
แนวข้อสอบ กพ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ กพ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ กพ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ กพ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ กพ ชุดที่ 5

โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการวัดความสามารถในเชิงวิเคราะห์โจทย์ โดยอาศัยทักษะ
ความสามารถในการคํานวณของแต่ละบุคคล อาจมีความจําเป็นต้องนําไปใช้ในการทํางาน อาทิ ร้อยละ ระยะทาง
อัตราส่วน เป็นต้น ดังนั้นโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปมักออกข้อสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป ไม่สลับซับซ้อน
มากเกินไปนัก แต่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปเป็น
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการออกข้อสอบ ซึ่งโจทย์ส่วนใหญ่กําหนดให้เป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ 1. ข้อเท็จจริง 2. ข้อสรุป แล้วให้ผู้ทําข้อสอบพิจารณาเปรียบเทียบ
จากข้อเท็จจริงกับข้อสรุปแล้วตอบคําถามจากข้อสรุปว่า ถูกหรือเป็นจริง ผิดหรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถสรุปได้
แน่ชัด ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ มีจุดประสงค์เพื่อวัดระดับความมีเหตุผล วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านคณิตศาสตร์
เงื่อนไขสัญลักษณ์เป็นข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ผู้ทําข้อสอบต้องอาศัยความรู้แนวคิด
หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อนํามาใช้พิจารณาข้อสรุปแต่ละข้อ แล้วตอบลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 64 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com
https://www.ocsc.go.th
https://www.facebook.com/ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]