วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

สวัสดีครับวันนี้ทางครูเชียงราย ได้มีข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย มาฝากสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่ เพื่อศึกษาอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียน
ภายในกี่วัน

ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

2. ใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีกี่ชนิด
ก. 8 ชนิด
ข. 10 ชนิด
ค. 12 ชนิด
ง. 15 ชนิด

3. นายเชาวลิตรฯ ขับรถจักรยานยนด์มาถึงจุดตรวจ ส.ต.ท.จรัญฯ ได้เรียกตรวจปรากฎว่า นายเชาวลิตรฯ มีใบขับขี่
ชนิดที่ 4 ส.ต.ท.จรัญฯ จะต้องดำเบินการอย่างใด

ก. ปล่อยตัวไปเพราะขับรถได้ทุกประเภท
ข. ปล่อยตัวไปเนื่องจากไม่พบความผิด
ด. ออกหนังสือคำสั่ง “ข้อหาใช้ใบอนุญาตผิดประเภท”
ง. ไม่มีข้อถูก

4. ตามมาตรา 35 รรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 สรุปความได้ว่า ในทางเดินรถซึ่งได้
แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไ ว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางค้านซ้ายไว้
โดยเฉพาะนั้นมีรถอยู่ : ประเภท ที่ถูกบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถค้านซ้าขสุด หรือใกล้เคียงกับ
ช่องเดิบรถประจำทาง แล้วแต่กรณี รถ 3 ประเกทที่กล่าวถึงนี้ คือรถอะไร

ก. รถบรรทุก
ข. รถบรรทุกคน โดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์
ง. ถูกทุกข้อ

5. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถกันหน้าเท่าไร
ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น
ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ด. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากทัยรถคั่นหน้เกิน 1.25 เมตร
ข. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคน โดยสารจอดรถห่างจากท้ยรถคันหน้เกิน 1.20 เมตร
ด. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ยรถคันหน้ำเกิน 1.10 เมตร
ง. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนไดขสารจอดรถห่างจากท้ยรถกันหน้ำเกิน 1 เมตร

7. ภายในระยะไม่เกินกี่เมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
ก. 100 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 90 เมตร
ง. 80 เมตร

8. กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถขมส่งชำรุดหรือลบเลื่อนในสาระสำคัญ เจ้าของรถจะต้องขอรับ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดหรือลบเดือน

ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 60 วัน

9. พบผู้โดยสารด้านหน้าในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะดำเนินการกล่าวหาใครบ้ง
ก. กล่าวหาผู้โดยสารดังกล่าวว่าโดยสารรถนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ข. กล่าวหาผู้ขับขี่ว่ายินยอมให้ผู้ไดขสารนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ค. กล่าวหาทั้งข้อ ก.และ ข. (พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.123 วรรค 2)
ง. ผู้โดยสารไม่มีความผิด

10. รถโรงเรียนซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 กำหนดให้มีผู้กวบคุมดูแลนักเรียนนั้น ผู้ควบกุมดูแลจะต้องมีอายุ
ม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. 18 ปี
ข. 20 ปี
ค. 22 ปี
ง. 25 ปี

11. นายยุติธรรม กระทำผิดกฎจราจรในพื้นที่ สน.บางพลัด และได้รับใบสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงานจราจร ต่อมา
นาชยุติธรรม ต้องการชำระค่ปรับตามที่กำหนดในใบสั่ง จะต้องไปชำระค่ปรับที่ใดหรือไดยวิธีการใดได้บ้าง

ก. ชำระค่าปรับต่อ พนักงานสอบสวน ที่ สภ.เมืองนนทบุรี
ข. ชำระผ่านหน่วยบริการชำระเงินที่มีเครื่องหมาย PTM
ค. ชำระค่าปรับโดยการส่งธนาฌัติทางไปรษณีลงทะเบีนตอบรับไปยัง สั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

12. คนขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแงมีความความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 110 และ 148
ในข้อหา “ขาย (สิ่งของใดๆ) ในทางเดินรถไคยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกีดขวางการจราจร” มีอัตราไทษปรับ
ไม่เกิน ร00 บาท ตำรวจจราจรมีอำนาจออกใบสั่งคนขายพวงมาลัขที่กระทำความผิดได้หรือไม่ อย่างไร

ก. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ข. ออกใบสั่งได้ เพราะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียว
ค. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่มีอัตราไทษปรับสถานเดียว
ง. ออกใบสั่งไม่ได้ เพราะตำรวจจราจรมีอำนาจออกใบสั่งเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้น

13. ค่าปรับในข้อหาใด ถูกต้องตามประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดจำนวนปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับ
ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ลง 20 ก.ศ.63

ก. ขับรถร็วเกินกฎหมายกำหนด ให้ปรับ 1,000 บาท
ข. ฝ่ฝ้าไฟแดง ให้ปรับ 400 บาท
ค. ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ปรับ 400 บาท
ง. จอดรถในที่ห้ามจอด ให้ปรับ 500 บาท

14. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับรถ แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ทันทีเมื่อเจ้าพนักงานจราจรเรียกตรวจ
มีบทกำหนดโทษอย่างไร

ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. จำคุกไม่เกิน 1เ เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

15. คำกล่าวใดใบข้อต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นการดูหมื่น
ก. อีดอกทอง
ข. ไอ้หน้าด้าน
ด. อึหน้าหมู อีหน้าหมา
ง. อี่หน้าเลือดไม่ปราณีคนจน

16. การนำป้ายทะเบียนรถแบบใช้ ไมทซ่อนป้ายทะเบียนมาใช้ มีความผิดข้อหาใด
ก. มีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ปิดบังซ่อนเร้ม
ด. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทุกข้อ

17. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกับผู้ขับขี่รถจักรยานขนต์พบไพยหวยสลากกินรวบ มีอำนาจจับผู้ขับขี่รถนั้นหรือไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากไพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็นหลักฐานในการลักลอบการเล่นการพนัน
สลากกินรวบแต่อย่างใด
ข. ไม่ได้ผู้จับได้พบโพยสลากกินรวบดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้จับนั้นเห็บผู้กระทำความผิด
ขณะที่ซื้อขายสลากกินรวบร่วมกันกับเจ้ามือจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
ค. ได้เนื่องจากเมื่อเจ้าหน้าที่ได้กันพบโพยสลากกินรวบถือเป็นกรณีที่น่เชื่อว่าผู้นั้นน่จะได้กระทำ
ความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยาบหลักฐานหรือก่อเหตุ
อันตรายประการอื่น

ง. จะจับหรือไม่จับก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ

18. ตามคำสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.64 ใครคือ “ผู้บันทึก”
ก. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย
ข. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ค. รองหัวหน้าชุดที่ได้รับมอบหมาย
ง. เจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนก็ได้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

19. นาย ก. นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่ อย่างไร
ก. ได้เพราะกรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ด. ไม่ได้ เพราะรถจักรยาบยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ

20. ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานใดที่มิอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ
ก. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ข. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
ค. ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อบย้ายที่ หยุดหรือจอดให้พ้นจากการกีดขวาง
ง. ถูกทุกข้อ

อ้างอิง
https://www.dlt.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]