วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ข้อ 10 คะแนน

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ยกเว้นเรื่องใด
ก. การบริหารงานวิชาการ
ข. การบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ค. การบริหารงานบุคคล
ง. การบริหารงานบริหารทั่วไป

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในกลุ่มงานใด
ก. การบริหารงานวิชาการ
ข. การบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ค. การบริหารงานบุคคล
ง. การบริหารงานบริหารทั่วไป

3. การบริหารจัดการในสถานศึกษาจะดำเนินการจัดทำแผนในการปฏิบัติงาน ยกเว้น แผนในข้อใด
ก. แผนกลยุทธ์
ข. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ค. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ง. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

4. ครู สมชาย ศรีดี จัดทำโครงการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 แสดงว่า จะต้องใช้เงินงบประมาณ ปีใดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ก. งบประมาณปี 2566
ข. งบประมาณปี 2565
ค. งบประมาณปี 2564
ง. งบประมาณปี 2563

5. ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามข้อใด
ก. ทุกปี
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
ง. ทุก ๆ 3 ปี

6. หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เป็นทุกข้อยกเว้นข้อใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ก. Quality Management : QM
ข. Quality Assurance: QA
ค. Quality Control : QC
ง. Quality Evaluation : QE

8. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะตามข้อใด
ก. นิติบุคคล
ข. องค์กรมหาชน
ค. องค์การมหาชน
ง. หน่วยงานในกำกับของรัฐ

9. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นไปตามข้อใด
ก. ทุกๆ 5 ปีครั้ง
ข. ทุก ๆ 5 ปี
ค. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี
ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 5 ปี

10.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องได้รับการประเมินในช่วงใด
ก. พ.ศ. 2559 – 2562
ข. พ.ศ. 2559 – 2563
ค. พ.ศ. 2559 – 2564
ง. พ.ศ. 2559 – 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]