วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แจกเนื้อหาและข้อสอบวิชาจิตวิทยาทั่วไป General Psychology

วิชาจิตวิทยาทั่วไป General Psychology

รศ. มุกดา ศรียงค์
รศ.ตร. นวลศิริ เปาโรหิตย์
รศ. สิริวรรณ สาระนาค
พศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข
พศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

วิชาจิตวิทยาทั่วไป (PC 103) เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของ ตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ในปี พ.ศ. 2531 กณาจารย์จึงได้ พยายามเรียบเรียงตำราวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ แต่ตำราฉบับนั้นยัง ไม่สมบูรณ์เสียทีเดียว ภาควิชาจิตวิทยาจึงได้มอบหมายให้คณาจารย์ผู้จัดทำปรับปรุงและพัฒนา ให้ตำราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยโดยรวมบางบทเข้าด้วยกัน อาทิเช่น บทพัฒนาการมนุษย์รวมกับบท าพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม บทการสัมผัสรวมกับบทการรับรู้

นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่อง เช่นภาวะการรู้สึกตัว การจำและการคิด สติปัญญาและ การวัด และการปรับตัว เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการประเมินผล ก่อนและหลังการอ่านตำรา ทั้งยังมีกิจกรรมการเรียนให้ทบทวนในแต่ละบท นอกเหนือจากแบบ ฝึกหัดท้ายบทด้วย ในการเรียบเรียงตำราวิชาจิตวิทยาทั่วไปครั้งนี้ คณาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นัก ศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วย จึงได้มีการเสนอแนวทางการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ในเรื่องของการสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งคณาจารย์หวังว่า นัก ศึกษาและผู้สนใจคงได้รับความรู้ และตำราเล่มนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิด พลาดหรือข้อเสนอแนะประการใด ขอให้ส่งข้อคิดเห็นมาที่ คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กท.10240 คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติด้วย ความขอบคุณยิ่ง

จิตวิทยาทั่วไป General Psychology PC 103

ปก
คำนำ : Introduction
คำชื้งแจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
แบบประเมินผลก่อนเรียน
สารบัญ : Content
บทที่ 1: ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา
บทที่ 2 : สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม
บทที่ 3 : การสัมผัสและการรับรู้
บทที่ 4 : สัมปชัญญะ :ภาวะการรู้สึกตัว
บทที่ 5 : พัฒนาการมนุษย์พันธุกรรมและสั่งแวดล้อม
บทที่ 6 : การเรียนรู้
บทที่ 7 : การจำและการคิด
บทที่ 8 : แรงจูงใจ
บทที่ 9 : อารมณ์
บทที่10 : บุคลิกภาพและการวัด
บทที่11 : สติปัญญาและการวัด
บทที่12 : การปรับตัว
บทที่13 : มนุษย์กับสังคม
ประเมินผลหลังเรียน
ภาคผนวก ก.สถิติจิตวิทยา
ภาคผนวก ข.ตัวอย่างข้อสอบ PC 103
เฉลยประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
แนวตอบและเฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบท
เฉลยตัวอย่างข้อสอบ PC 103

อ้างอิง
http://old-book.ru.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]