วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 PDF พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 เป็นไฟล์ PDF จำนวน 2 ไฟล์

  1. การเตรียมความพร้อมเพื่อ ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับ สําหรับอาจารย์)
  2. การเตรียมความพร้อมเพื่อ ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับ สําหรับนักศึกษา)

ตามที่คุรุสภากาหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. 2565 ซึ่งกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ 2 ส่วน ได้แก่

1. การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จานวน 5 วิชา

2. การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ในด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดให้มีการ ทดสอบใน 5 วิชา คือ กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู และวิชาเอก โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานและกลุ่ม วิชาชีพครู นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญสาหรับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะเป็นสถาบันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมานานด้านการผลิตครู บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะต้องสอบผ่านในวิชาเหล่านี้ และจะต้องผ่านการทดสอบและการประเมินจนได้รับใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน

การเตรียมความพร้อมเพื่อ ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับ สําหรับอาจารย์)

การเตรียมความพร้อมเพื่อ ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ฉบับ สําหรับนักศึกษา)

การเตรียมความพร้อมเพื่อ-ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู-ฉบับ-สําหรับนักศึกษา

ที่มา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 4.8]