วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ก พ 7 โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

7 โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล การออกรายงานข้อมูลจากโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน .. จะต้องมีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ก พ 7 โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติของข้าราชการ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าราชการในการรับราชการ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการและภาครัฐ และเป็นการกำหนดให้มีทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการใช้ประโยชน์ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการออกรายงานข้อมูลตามระเบียบแบบแผนและมาตรฐานอย่างเดียวกัน ซึ่งการออกรายงานข้อมูลจากโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. จะต้องมีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ที่มา https://seis.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]