วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกบรรจุท้องถิ่นรอบล่าสุด 2565

11 เม.ย. 2022
1495

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดบัญชีเรียกรายงานตัว รอบที่ 1

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ 

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสอบ และกระดาษคำตอบ

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดคำร้องขอดูคะแนน

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ 

 ผู้สอบแข่งขันได้ ที่ กสถ. เรียกรายงานตัว ในแต่ละครั้ง หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่หมายเลข 092-761-1889 ก่อนวันรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำ และจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
       1. ภาพถ่ายเอกสารผลการตรวจที่แสดงว่าพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ หรืออยู่ในระหว่างการรักษา
       2. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง และ
       3. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ที่มา http://www.dlaapplicant2564.com/DLARegisterWeb

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3]