วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย

11 เม.ย. 2022
2088
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายมีตัวอย่าง ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย 10 ข้อ 10 คะแนน มาฝากทุกท่านที่สนใจ ซึ่งในข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรง การเสียดทาน การเคลื่อนที่ ให้เราได้ลองพิจารณาศึกษาเพื่อเป็นความรู้ ท่านไหนพร้อมแล้วสามารถลองเลื่อนศึกษา ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย ได้เลยครับผม

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย 10 ข้อ 10 คะแนน

1. ข้อใดเป็นความหมายของแรง

ก. สิ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง

ข. การเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ค. การเปลี่ยนแปลงการกระจัด

ง. สิ่งที่กระทำต่อวัตถุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่หรือลักษณะรูปร่าง

2. ข้อใดหมายถึงแรงเสียดทานจลน์

ก. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่

ข. แรงที่มีทิศทางคู่ขนานกับการเคลื่อนที่

ค. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง

ง. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่

3. ข้อใดหมายถึงแรงเสียดทานสถิต

ก. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่

ข. แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง

ค. แรงที่มีทิศทางคู่ขนานกับการเคลื่อนที่

ง. แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่

4. ข้อใดไม่ใช่แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน

ก. ต้องมีขนาดเท่ากัน

ข. ต้องกระทำต่อวัตถุต่างกัน

ค. ต้องกระทำต่อวัตถุเดียวกัน

ง. แนวกระทำของแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง (โพรเจกไทล์)

ก. วัตถุมีการเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวราบพร้อมๆ กัน

ข. วัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่านั้น

ค. วัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวราบเท่านั้น

ง. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงตัว

6. ข้อใดเป็นลักษณะของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่แบบวงกลม

ก. วัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข. วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เสมอ

ค. วัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีแรงกระทำในทิศทางสู่ศูนย์กลาง

ง. วัตถุจะเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมโดยมีแอมพลิจูดคงตัว

7.จากจุด A ถ้าเราเดินไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง 10 เมตร เมื่อถึงจุด B หันหลังกลับมา จากนั้นเดินไปทางทิศใต้ 2 เมตร ถ้าเราใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 12 วินาที จงคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ย

ก. 0.1 เมตร/วินาที

ข. 1 เมตร/วินาที

ค. 10 เมตร/วินาที

ง. 100 เมตร/วินาที

8. วัตถุมวล 50 กิโลกรัมวางบนพื้นราบ เมื่อต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ ต้องออกแรงผลักอย่างน้อย 200 นิวตัน ตามแนวราบ จงหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน กำหนดให้ g = 10 เมตร/วินาที

ก. 0.1

ข. 0.2

ค. 0.3

ง. 0.4

9. การแบ่งคานออกเป็นประเภทต่าง ๆ นั้น เขาใช้เกณฑ์ในข้อใด

ก. ขนาดของคาน

ข. ความยาวของคาน

ค. ตำแหน่งของจุดหมุน

ง. ขนาดของแรงต้านทาน

10. คานเบามากยาว 3 เมตร แขวนน้ำหนัก 100 นิวตัน และ 200 นิวตัน ปลายละก้อน เอาคานวางบนบ่าของเด็กคนหนึ่งเพื่อให้คานอยู่ในแนวระดับพอดี จะต้องให้น้ำหนัก 100 นิวตัน ห่างจากบ่าเท่าใด

ก. 1.0 เมตร

ข. 1.5 เมตร

ค. 2.0 เมตร

ง. 2.5 เมตร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]