วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อยอดจากความรู้ ในเรื่องบวกลบคูณหาญ การวัด ฯลฯ ต่อยอดมาจากพื้นฐานเดิม ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำ คัญในการเร่งรัด พัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและ เทคนิควิธีการคิดคำ นวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วตาม หลักการทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้น ที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึก แบบฝึกคิดเลขในใจ และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3 ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4 ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้ สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเรียงลำ ดับเนื้อหา จากง่ายไปยาก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านคำ นวณ ตามศักยภาพของตนเอง สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกคิดเลขในใจชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน และผู้ที่ สนใจนำ ไปใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคำนวณ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 5 เฉลี่ย: 5]