วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 2561 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

07 เม.ย. 2022
310

เอกสารประกอบการบรรยายการเตรียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ.

โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย
นายสรายุทธ เชื้ออ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

  • รบ.เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รปม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ทุน Full scholarship)
  • สอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลำดับที่ 4 ของประเทศ

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร เตรียมสอบ กพ.

ที่มา copag.msu.ac.th

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]