วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 65 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

02 เม.ย. 2022
2921

การประกาศผลสอบแข่งขัน
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจะประกาศให้ทราบภายใน

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 65 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
ทางเว็บไซต์ http:/ipa.vec.go.th/, http://www.vec.go.th/หรือ
http://vecjobthaigov.com อีกครั้งหนึ่ง

2. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาตั้งแต่ต้นและให้ระงับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้และหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

อนึ่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการและการดำเนินการสอบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการสอบจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
http://ipa.vec.go.th/, http://www.vec.go.th/ หรือ http://vec.jobthaigov.com อีกครั้งหนึ่ง

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 65 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
http:/ipa.vec.go.th/

http://www.vec.go.th/

http://vecjobthaigov.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4.8]