วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จ ความชอบในราชการ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึง เหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาส ต่างๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เหรียญจักรพรรดิมาลา ใช้อักษรย่อว่า ร.จ.พ. เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสำหรับข้าราชการพลเรือน สถาปนาขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปีมะเส็ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เนื่องในการพระราชพิธีรัชดาภิเษก สมโภชสิริราชสมบัติครบ 25 ปี

สรุปแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565

ตัวอย่างจาก แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565 www.hrm.chula.ac.th

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สำหรับผู้เสนอขอครั้งแรก)


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สำหรับการเลื่อนชั้นตราที่สูงขึ้น)

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ https://personnel.obec.go.th/home/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]