วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

สอบ กสพท. 65 เตรียมอะไรบ้างมาดูกัน

25 มี.ค. 2022
714

1. ผู้เข้าสอบทุกคนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ กรณีเข้าสอบในสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ต้องนำผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negative มาแสดง หากผู้เข้าสอบไม่ได้นำผลตรวจ ATK มาแสดงตามมาตรการของจังหวัด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

2. ผู้เข้าสอบที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมารายงานตัวที่กองอำนวยการ เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน และต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negalive สนามสอบได้จัดเตรียมห้องสอบสำรองไว้ โดยแยกประเภทดังนี้

2.1 ผู้เข้าสอบที่ป่วยด้วยโรคหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เช่น เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือผู้เข้าสอบที่มาเข้าห้องสอบสายแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ จำนวน 1 ห้อง

2.2 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

2.3 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูตคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แต่ไม่มีอาการใดๆ ตามข้อ 2.2 ร่ามด้วย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

3. ผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจ ATK positive และ/หรือผลตรวจ RT-PCR detected ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ให้ไปสอมที่สนามพิเศษที่ กสพท จัดไว้ และต้องปฏิบัติตนดังนี้

3.1 ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ และ กสพท กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดระหว่างการสอบ กสพท อาจจะไม่พิจารณาคะแนนสอบของการสอบทุกฉบับ

3.2 ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่มีฉากกั้น หรือรถฉุกเฉิน/รถพยาบาลหรือยานพาหนะอื่นใดที่มีความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ โดยมิให้ใช้รถ/เรือโดยสารสาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นๆ

3.3 ผู้เข้าสอบควรเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนระเบียบวิธีการสอบ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคฯ และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

5. ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่สนาม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ กสพท (www9.si.mahidol.ac.th) เป็นระยะๆ ประกาศของ ศบค. และมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]