วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสพฐ.เต็มเล่ม

อ่านเล่มนี้รู้เรื่อง คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสพฐ.เต็มเล่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2548

เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษามีแนวทางและวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ สถานศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจัดทำคู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้สถานศึกษา ได้ศึกษาเพิ่มเติมและสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ได้รับให้เกิดความคล่องตัว และถูกต้อง ตามระเบียบ ที่สำคัญผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสำคัญ ในการจัดทำเอกสารคู่มือเล่มนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4.8]