วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียวไฟล์เวิร์ด กลุ่มสาระการงานอาชีพ

21 มี.ค. 2022
2446

ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียวไฟล์เวิร์ด กลุ่มสาระการงานอาชีพ วิชาเพิ่มเติม แก้ไขได้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ชื่อผู้วิจัย นายครูเชียงราย ดอทเน็ต
สอนวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา ง30000 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่ได้ในช่วงแรก ต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ นั้นต้องคำนึงถึงการเข้าถึงของผู้เรียนด้วย ว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นนั้นได้โดยง่าย

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กำหนดการส่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นที่นักเรียนใช้งานเป็นประจำและเข้าถึงงานที่สุด เพื่อแก้ปัญหาการการสั่งงานและส่งงานของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์

สมมติฐานการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์

นิยามศัพท์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนโรงเรียนครูเชียงราย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม 

แบบตรวจการส่งงาน

งานที่ส่งการส่งงาน
คนที่ 1คนที่ 2คนที่ 3คนที่ 4
1. สัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์////
2. สัญลักษณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์////
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์////
4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์////
5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้งาน////
6. การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์////

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 นำแบบตรวจการส่งงาน มาตรวจสอบการส่งงานของนักเรียน

3.2 ดำเนินการหาค่าร้อยละ

ผลการประเมินการส่งงานของนักเรียน

นักเรียนส่งงานจำวนการส่งงานของนักเรียน(คน)ร้อยละ
1. สัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4100.00
2. สัญลักษณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์4100.00
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4100.00
4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์4100.00
5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้งาน4100.00
6. การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์4100.00

4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล

– วิเคราะห์ผลจากการส่งงานของนักเรียน

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4.2.1 การหาค่าร้อยละ

                         ค่าร้อยละ   =     ∑X  x  100    

                                                     N  

                          เมื่อ  ∑X แทน  ผลรวมของการส่งงานของนักเรียน

N แทน นักเรียนทั้งหมด

ผลการวิจัย

การเก็บข้อมูลการส่งงานของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ พบว่านักเรียนส่งงาน ที่ 1-6 ครบทั้ง 6 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

อภิปรายผลวิจัย

จากการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด สามารถอภิปรายผล ได้ ดังนี้ พบว่าการส่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์นั้น นักเรียนทุกคนส่งงาน ที่ 1-6 ครบตามกำหนด และสะดวกต่อนักเรียนในการใช้งาน นักเรียนสามารถใช้งานได้ง่าย ผู้สอนสามารถตรวจงานที่นักเรียนส่งมาได้ง่ายตลอดเวลาและยังติดตาม แจ้งผลการส่งงานให้นักเรียนทราบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

  1. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด สามารถนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดดูได้จากรูปภาพด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]