วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 มาแล้วดูรายละเอียดได้ที่นี่

สพฐ. ประกาศรายละเอียดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ลว. 9 มี.ค. 2565

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ ตาม ว.3 / 2564 เช่น
” ครู / ศน. ชำนาญการ ขึ้นไป มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง รอง ผอ. “
” รอง ผอ. 2 ปี ขึ้นไป มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ. “
” รอง ผอ. ไม่ถึง 2 ปี ถ้ามีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ใช้ คุณสมบัติ เคยดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ และต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ. “
” ครู ชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผอ. และต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ. “
” ศน. วิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย ผอ.กลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า

2 ปี มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ. “
* ต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
– คะแนน มี 3 ภาค รวม 300 คะแนน
– ภาค ก. สอบข้อเขียน 100 คะแนน
– ภาค ข. ประเมินประสบการณ์ ผลงาน 100 คะแนน
– ภาค ค. วิสัยทัศน์ แนวคิด และสัมภาษณ์ 100 คะแนน
* ต้องผ่าน ภาค ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข. และ ค.
* คะแนนแต่ละภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
* ขึ้นบัญชี ไม่เกิน 2 ปี

  1. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศษ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
  2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลือกสมัคร สพป. / สพม. ได้เพียงแห่งเดียว
  3. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน ภาค ข. และ ภาค ค. สพฐ. ประกาศกำหนดไว้แล้ว

เอกสารรายละเอียด สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 5]