วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

เชิญดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด 100 เรื่อง

14 มี.ค. 2022
3043

เชิญดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด 100 เรื่อง เพื่อศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน และเพื่อนำไปศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าพัฒนาการด้านการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความสามารถตามวัย เพราะวิจัยในชั้นเรียนคือ วิธีแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างหนึ่ง

รวมตัวอย่างงาน วิจัยในชั้นเรียน กว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน

1.การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1

2.การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
https://drive.google.com/drive/folders/1

3.การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1

4.การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
https://drive.google.com/drive/folders/1

6. การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
https://drive.google.com/file/d/17

7.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
https://drive.google.com/file/d/1o

8. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนกระเทียมวิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
https://drive.google.com/file/d/1x

9. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
https://drive.google.com/file/d/1U

10. การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น ป.2/6
https://drive.google.com/file/d/1p

งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1z

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]