วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้ เหมาะสมตามระดับชั้น
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป
5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.9 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในภาพรวม

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

1.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับผ่านขึ้นไป

1.2 มีสมรรถนะหลักตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับผ่านขึ้นไป

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป
5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป
5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป
5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป
5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป
5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป
5.9 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับผ่านขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]