วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกแนวข้อสอบครู กศน. 2565 พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบครู กศน. 2565
แจกแนวข้อสอบครู กศน. 2565

โครงสร้างหลักสูตร กศน. จะเน้นให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ทักษะ เช่น ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยหลักสูตร กศน. ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะมีโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนแตกต่างกันไป

แนวข้อสอบครู กศน. 2565 พร้อมเฉลย

1) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9) หลักการจัดการศึกษาของชุมชน

รวมถึงแนวข้อสอบครู กศน. ต่างๆ เช่น 

  • แนวข้อสอบ พรบ. กศน.
  • ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ตัวอย่างแนวคำถาม
  • ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552
  • อักษรย่อชื่อของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 4.6]
2 ความคิดเห็น
ณัฐวุฒิ เจริญสุข เมื่อ 06/03/2022 15:35

ขอบคุณครับ

อยากได้คะแนน