แจกไฟล์ SAR ครู แจกไฟล์ SAR ครู

แจกไฟล์ SAR ครูตามเกณฑ์ใหม่ ว23/2564 วPA แก้ไขได้

แจกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเงินเดือน ตามเกณฑ์ใหม่ ว23/2564 (วPA)

การปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเงินเดือน ตามเกณฑ์ใหม่ ว23/2564 (วPA)

สายงานสอน ตามเกณฑ์ใหม่ ว23/2564 (วPA) ปกและเนื้อหา ครบทุกวิทยฐานะ ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่โรงเรียนครูเชียงราย ได้มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment Report)  ปีการศึกษา 2564 นั้น 

ข้าพเจ้า นายครูเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่ง พนักงานราชการ วิทยฐานะ ….-…. ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  (Self-Assessment Report)  ตามเอกสารดังแนบ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
เกียรติประวัติ/รางวัลและผลงานที่ดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2564
ตอนที่ 2  การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2564
การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน สรุปการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ
ตอนที่ 3  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน/งานพิเศษ ภารกิจตามมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงาน
ผลการจัดการเรียนรู้                
4.2  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)                
4.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ          
4.4  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.6 สรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563-2564
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียน
5.1 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5.2 กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา/อื่น ๆ
5.3 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
5.4 การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
5.5 การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
5.6 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.1 ปัญหา/ความต้องการที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา
6.2  โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *