วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA

การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA ของครูโรงเรียนและสถานศึกษา

การเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA 

เพื่อให้สะดวกกับการเก็บรวบรวมผลงานตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 และ วPA ภาคผนวกที่ควรแนบ มีดังนี้

  1. คำสั่งการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  2. เกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง
  3. คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่การสอน/ตารางสอน
  4. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานประจำปี
  5. แบบรายงานผลการเรียน  (วช.ต่างๆ)
  6. เกียรติบัตรรางวัลที่แสดงถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ตนเอง
  7. ภาพถ่าย
  8. ฯลฯ

 มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA

การปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนเงินเดือน-ตามเกณฑ์ใหม่-ว232564-วPA-1

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]