วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive ได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา สำหรับทุกๆท่าน ครับผม

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

รายละเอียดของหน้าปกรายงานจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง ชื่อโครงการ ของรายงาน พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 px

2. ชื่อ หรือ คณะผู้จัดทำรายงาน พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 px

3. รายงานฉบับนี้เสนอใคร พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 px

4. รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไร พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด18 px

5. ภาคเรียนใดและปีการศึกษาใด โรงเรียน มหาวิทยาลัยของผู้จัดทำรายงานพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 px

รายละเอียดของหน้าปกรายงาน

1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)​ คือส่วนที่เป็นปกหุ้มรายงานประกอบด้วยปกหน้า สัน และปกหลัง ควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควรสีสันเหมาะสมกับเนื้อหา หรืออาจใช้ปกของแต่ละสถาบันการศึกษาซึ่งได้จัดทาสาเร็จไว้แล้วก็ได้ อาจมีภาพหรือไม่ก็ได้ถ้ามีภาพควรให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การจัดวางรูปแบบควรจัดให้สวยงามเหมาะสม ปัจจุบันการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทาให้สามารถออกแบบปกให้สวยงามได้อย่างสะดวกง่ายดาย ข้อความที่ปรากฏบนปกนอก ประกอบด้วย

1.1 ชื่อเรื่องของรายงาน อยู่ห่างจากขอบบนของหน้ากระดาษลงมาประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว และควรกะให้อยู่กึ่งกลางพอดี (ไม่มีคาว่ารายงานเรื่อง)

1.2 ชื่อผู้เขียนรายงาน ให้อยู่ตรงส่วนกลางของหน้ากระดาษ เขียนหรือพิมพ์ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนรายงานในกรณีที่รายงานนั้นมีผู้เขียนหลายคนให้ใส่ชื่อทุกคนโดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร

1.3 ส่วนล่างของหน้าปก ประกอบด้วยข้อความตามลาดับ ดังนี้

1.3.1 ชื่อของรายวิชาที่กาหนดให้เขียนรายงาน
1.3.2 ระดับชั้น
1.3.3 ชื่อของสถาบันการศึกษา
1.3.4 ภาคการศึกษา ปีการศึกษาที่ทารายงาน

บรรทัดล่างสุดของส่วนล่างปกควรห่างจากขอบล่าง 1.5 – 2 นิ้ว ของแต่ละโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกันบ้าง ในรายละเอียดตามที่สถาบันกำหนด

แจกไฟล์ หน้าปกรายงาน แก้ไขได้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
แจกไฟล์ หน้าปกรายงาน แก้ไขได้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]