วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดข้อมูล ครุภัณฑ์การศึกษา 2566 ที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูล ครุภัณฑ์การศึกษา 2566 ที่นี่ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2566 ครุภัณฑ์การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์/คะรุพัน/ หมายถึง ของที่ใช้ได้ทนทานส่วนใหญ่เป็นเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง

ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งาน ที่มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานนาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์. หรืออุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลือง

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ครุภัณฑ์การศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]