ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากระบี่ ระเบียบประเพณี มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกระบี่ การดูแลรักษาและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬากระบี่ วิธีการเล่นและทักษะการรำกระบี่ ทักษะการต่อสู้และการแข่งขันกีฬา โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทั้งออกกำลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬากระบี่ตามคำแนะนำ เพื่อให้รักการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษา เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะ

ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

 1. กระบี่เป็นอาวุธที่สำคัญของการใดของไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
  ก. ตำรวจ
  ข. นักกีฬา
  ค. นักล่าสัตว์
  ง. ทหาร
 2. กระบี่กระบองเป็นที่นิยมแพร่หลายของประชาชนในรัชกาลใดมากที่สุด
  ก. รัชกาลที่ 2
  ข. รัชกาลที่ 3
  ค. รัชกาลที่ 4
  ง. รัชกาลที่ 5
 3. วิชากระบี่กระบองได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนในระดับใดเป็นครั้งแรก
  ก. ประโยคครูผู้สอนพลศึกษา
  ข. มัธยมศึกษาปีที่2
  ค. ระดับประถมศึกษา
  ง. อาชีวศึกษา
 4. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมกระบี่ในสมัยโบราณ
  ก. มีน้ำใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
  ข. ใช้ในการล่าสัตว์
  ค. ป้องกันอันตราย
  ง. ทำการรบได้ทุกโอกาส
 5. การเล่นกระบี่กระบองแบบจำลองในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์อย่างไร
  ก. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
  ข. เพื่อหาผู้ที่มีความสามารถ
  ค. เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  ง. เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมตัวในยามมีศึกสงคราม
 6. พรหมนั่งจะต้องวางกระบี่ในลักษณะใด
  ก. กระบี่อยู่ทางซ้ายมือ โกร่งกระบี่หันเข้าหาตัว ปลายด้ามจับเสมอหัวเข่า
  ข. กระบี่อยู่ทางขวามือ โกร่งกระบี่หันออกจากตัวปลายด้ามจับอยู่ต่ำกว่าหัวเข่า
  ค. กระบี่อยู่ทางขวามือ โกร่งกระบี่หันออกจากตัวปลายด้ามจับเสมอหัวเข่า
  ง. กระบี่อยู่ทางซ้ายมือ โกรงกระบี่หันออกจากตัวปลายด้ามจับเสมอหัวเข่า
 7. การเรียนกระบี่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิดประจำวันได้อย่างไร
  ก. ทำให้สามารถควบคมอารมณ์ได้ดี
  ข. ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
  ค. การต่อสู้ในสงคราม
  ง. ทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 1. กระบี่ที่จำลองไว้เรียนทำมาจากอะไร
  ก. เหล็ก
  ข.ไม้ไผ่
  ค.โลหะ
  ง. หวาย
 2. ไม่รำที่ 1 ของกระบี่ มีชื่อเรียกว่าอะไร
  ก. เหน็บข้าง
  ข. ลดล่อ
  ค. เชิญเทียน
  ง. ลอยชาย
 3. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มเล่นกระบี่
  ก. การรำ
  ข. การลดล่อ
  ค. ถวายบังคม
  ง. การต่อสู้

11. พรหมนั่งต้องหันตัวไปทางทิศใดบ้าง
ก. หน้า หลัง ขวา หลัง
ข. หน้า ขวา ซ้าย หลัง
ค. หน้า ซ้าย ขวา หลัง
ง. หน้า หลัง ขวา ซ้าย

12. การรำในท่าพรมนั่งและพรมยืนเพื่อจุดมุ่งหมายใด
ก. ไหว้พรม
ข. ไหว้พระอินทร์
ค. ไหว้พระศิวะ
ง. ไหว้พระราม

13. ภาพที่ปรากฏเป็นการเริ่มท่าที่เรียกว่าอะไร

ก. พรหมยืน
ข. พรหมนั่ง
ค. สอยดาว
ง. ถวายบังคม

14. ภาพที่ปรากฏเป็นการเริ่มท่าที่เรียกว่าอะไร

ก. การถวายบังคม
ข. เหน็บข้าง
ค. พรหมนั่ง
ง. พรหมยืน

15. ไม่รำกระบี่มีทั้งหมดกี่ไม่รำ
ก. 9
ข. 12
ค. 10
ง. 6

 1. ก่อนการรำไม่รำทุกครั้งต้องทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก
  ก. ไม่มีข้อใดถูก
  ข. พรหมนั่ง
  ค. ถวายบังคม
  ง. พรหมยืน
 2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของกระบี่
  ก. โกร่งกระบี่
  ข. ด้ามกระบี่
  ค. ลำกระบี่
  ง. ตัวกระบี่
 3. กระบี่มีความยาวกี่เซนติเมตร
  ก. 70 เซนติเมตร
  ข. 75 เซนติเมตร
  ค. 65 เซนติเมตร
  ง. 80 เซนติเมตร
 4. ข้อใดไม่ใช่ไม่รำของกระบี่
  ก. ลอยชาย
  ข. เชิญเทียน
  ค. ดึงดาว
  ง. เสือลากหาง
 5. ประโยชน์ของโกร่งกระบี่ตรงกับข้อใด
  ก. เพื่อความสวยงาม
  ข. ถูกทุกข้อ
  ค. เพื่อจับกระบี่ได้แน่นขึ้น
  ง. เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกดีที่มือ

ข้อสอบวิชากระบี่กระบอง เบื้องต้น 20 ข้อ เฉลย
1. ทหาร
2.รัชการที่ 4
3. มัธยมศึกษาปีที่2
4. ใช้ในการล่าสัตว์
5. เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมตัวในยามมีศึกสงคราม
6. กระบี่อยู่ทางซ้ายมือ โกร่งกระบี่หันออกจากตัว ปลายด้ามจับเสมอหัวเข่า
7. ทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. หวาย
9. ลอยชาย
10. ถวายบังคม
11. หน้า หลัง ขวา หลัง
12. ไหว้พรม
13. พรหมยืน
14. พรหมนั่ง
15. 12
16. ถวายบังคม
17. ลำกระบี่
18. 80 เซนติเมตร
19. ดึงดาว
20.เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกตีที่มือ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *