วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 40 ข้อ พร้อมเฉลย

16 ก.พ. 2022
4849

ไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอน นำมาใช้ประโยชน์โดยทำให้
เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียง การเคลื่อนที่

อิเล็กทรอนิกส์ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้ปริมาณหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า
ตามที่ต้องการ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดเช่น หลอด LED

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะมี
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ มีส่วนที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านครบวงจร เรียกว่า “วงจรไฟฟ้า” ซึ่งประกอบด้วย “อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์” เชื่อมต่อกันภายในวงจรไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ หรือทิศทางของกระแสไฟฟ้า


ข้อสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. การถูกไฟฟ้าดูด มีผลทำให้เกิดการช็อก (Shock) จะเกิดขึ้นเมื่อใด ?

  ก. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลในสายไฟฟ้า

  ข. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย

  ค. เมื่อแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟฟ้า

  ง. เมื่อแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน

  จ. เมื่อแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ

2. แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทำอันตรายแก่มนุษย์ได้  ต้องมีขนาดแรงดันตั้งแต่เท่าไร

  ก. 10 โวลต์ 

  ข. 12 โวลต์

  ค. 18 โวลต์

  ง. 25 โวลต์

  จ. 36 โวลต์

3. การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายทำให้เกิดการกระตุกบริเวณกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะจะเกิดขึ้นบริเวณเส้นประสาท ความรุนแรงนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้า เรียกว่าอาการใด

  ก. การะเบิด (Explosion)

  ข. แผลไหม้ (Burns)

  ค. การหายใจติดขัด (Trouble breathing)

  ง. การช็อก (Shock)

  จ. การหมดสติ 

4. เพราะเหตุใดที่มีเหงื่อออกบริเวณผิวหนังที่แห้ง หรือผิวหนังเกิดบาดแผล จึงเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

  ก. เพราะบริเวณนั้นมีค่ากระแสไฟฟ้ามาก

  ข. เพราะบริเวณนั้นมีค่าแรงดันไฟฟ้ามาก

  ค. เพราะบริเวณนั้นมีค่าความต้านทานมากขึ้น

  ง. เพราะบริเวณนั้นมีค่าความต้านทานลดลง

  จ. เพราะบริเวณนั้นมีค่าความเก็บประจุ

5. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่มีประสิทธิภาพมาก และได้ผลดีที่สุดมีกี่วิธี

  ก. 1 วิธี คือการนวดประคบสมุนไพร

  ข. 2 วิธี คือการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก และวิธีปั๊มหัวใจ

  ค. 1 วิธี คือการฉีดยารักษาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

  ง. 2 วิธี คือการฝังเข็มรักษาอาการเจ็บปวด

  จ. ไม่มีข้อถูก

6. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับอะตอมได้ถูกต้องที่สุด

  ก. อะตอม คือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ประกอบด้วยโปรตรอน และนิวตรอน

  ข. อะตอม คือประจุไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยแรงดันไฟฟ้า

  ค. อะตอม คือธาตุชนิดหนึ่ง มี 118 ชนิด มีแรงยึดมหาศาล

  ง. อะตอม คืออิเล็กตรอนชนิดหนึ่ง

  จ. ข้อ ข. และ ค. เป็นข้อที่ถูก

7. หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าคือ

  ก. โวลต์ (Volt)

  ข. แอมแปร์ (Ampare)

  ค. โอห์ม (Ohm)

  ง. วัตต์ (Watt)

  จ. เฮนรี่ (Henry)

8. Alternating Current (A.C) คืออะไร

  ก. ไฟฟ้ากระแสตรง

  ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ

  ค. ไฟฟ้าสถิต

  ง. ไฟฟ้าควบแน่น

  จ. ไฟฟ้าแรงสูง

9. แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะเท่ากันทุกจุดหรือไม่ เพราะเหตุใด

  ก. มีค่าเท่ากันทุกจุด เพราะในวงจรมีการต่อถึงกัน

  ข. มีค่าเท่ากันทุกจุด เพราะค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากัน

  ค. มีค่าไม่เท่ากัน เพราะค่าความต้านทานต่างกัน

  ง. มีค่าไม่เท่ากัน เพราะค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากัน

  จ. มีค่าไม่เท่ากัน เพราะค่าแรงดันไฟฟ้าต่างกัน

10. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดต้องต่อสายดินเป็นอันดับแรก

  ก. โทรทัศน์

  ข. เตาอบ

  ค. ตู้เย็น

  ง. วิทยุ

  ง. พัดลม

11. การควบคุมมอเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

  ก. เพื่อควบคุมการเริ่มเปิด และปิดมอเตอร์

  ข. เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์

  ค. เพื่อป้องกันมอเตอร์จากความเสียหายในการใช้งาน

  ง. เพื่อกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์

  จ. ถูกทุกข้อ

12. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้โดยอาศัยกลไล มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

  ก. 2 ชนิด คือชนิดไวร์วาวด์ และชนิดเซรามิก

  ข. 2 ชนิด คือชนิดรีโอสตัต และโพเทนชิโอมิเตอร์

  ค. 2 ชนิด คือชนิดฟิล์มคาร์บอน และชนิดคาร์บอน

  ง. 2 ชนิด คือชนิดขดลวดเคลื่อนที่ และชนิดแม่เหล็ถาวร

  จ. 2 ชนิด คือชนิดคอนกรีต และชนิดยิปซั่ม

13. เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) นิยมใช้กับเครื่อใช้ไฟฟ้าใด

  ก. เครื่องซักผ้า

  ข. โทรทัศน์

  ค. พัดลม

  ง. เตาอบ

  จ. ปั๊มน้ำ

14. อ่านรหัสสีบนตัวต้านทานได้ดังนี้ เหลือง  ส้ม  ส้ม  ทอง  มีค่าความต้านทานเท่าไร

  ก. 23 kΩ ±5%  

  ข. 33 kΩ ±5%  

  ค. 43 kΩ ±5%  

ง. 53 kΩ ±5%  

จ. 63 kΩ ±5%   

15. ตัวเก็บประจุมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

  ก. อินดัคเตอร์

  ข. คอมเพรสเซอร์

  ค. รีซิสเตอร์ 

ง. ดอนเดนเซอร์

 จ. ไมโครโปรเซสเซอร์

16. ข้อใดอธิบายตัวเก็บประจุขณะทำการประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง

  ก. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรมีปริมาณลดลง

  ข. ขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุสามารถสลับขั้วได้

  ค. แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่างแพลตมีขนาดเพิ่มขึ้น

  ง. เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายไฟ จะทำให้กระแสไฟฟ้าหยุดไหลในวงจร

  จ. ถูกทุกข้อ

17. โครงสร้างของตัวเก็บประจุประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ก. แอโนด และแคโทด

  ข. ลวดสองตัวนำและคั่นฉนวนไดอิเลกตริก

  ค. โพลีคาร์บอนเนต และไมโครไฟเบอร์

  ง. อิเล็กโทรไลท์ และคาร์บอน

  จ. โซเดียมไดออกไซด์ และทังสเตน

18. วัสดุในข้อใด ไม่สามารถใช้เป็นฉนวนไดอิเล็กตริกได้

  ก. กระดาษ

  ข. ไมก้า

  ค. แก้ว

  ง. อากาศ

  จ. กราไฟท์

19. หม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร

  ก. ลดความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

  ข. เพิ่มกระแสไฟฟ้าในวงจร

  ค. ลด หรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

  ง. เพิ่มค่าความเก็บประจุในวงจร

  จ. ลดหรือเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

20. ข้อใดไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานในปัจจุบัน

  ก. ประเภทใช้เพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้า

ข. ประเภทใช้เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า

ค. ประเภทใช้เพิ่มหรือลดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

ง. ประเภทใช้แมทช์ค่าอิมพีแดนซ์

 จ. ข้อ ก. ข. และ ง. เป็นข้อถูก

21. ไดโอดทำหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า

  ก. ลด หรือเพิ่มค่าความต้านทาน

  ข. จำกัดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

  ค. จำกัดแรงดันไฟฟ้าในวงจร

  ง. จำกัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจร

  จ. จำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจร

22. มัลติมิเตอร์ คืออะไร

  ก. โวลท์มิเตอร์

  ข. โอห์มมิเตอร์ 

ค. แอมป์มิเตอร์

 ง. วัตต์มิเตอร์

จ. ข้อ ก. ข. และ ค. เป็นข้อที่ถูกต้อง 

23. โอห์มมิเตอร์ใช้สำหรับทำการวัดค่าอะไร

  ก. วัดค่ากระแสไฟฟ้า

  ข. วัดค่าความต้านทาน

  ค. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า

  ง. วัดค่าความถี่ไฟฟ้า

  จ. วัดค่ากำลังงานไฟฟ้า

24. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าใช้เครื่องมืออะไร และต้องต่ออย่างไร

ก. ใช้แอมป์มิเตอร์ และต่อแบบอนุกรม

  ข. ใช้โวลต์มิเตอร์ และต่อแบบขนาน

  ค. ใช้มัลติมิเตอร์ และต่อแบบทแยง

  ง. ใช้มัลติมิเตอร์ และต่อแบบผสม

  จ. ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ และต่อแบบไหนก็ได้

25. การวัดค่าความต้านทาน ใช้เครื่องวัดในข้อใด

  ก. แอมป์มิเตอร์

  ข. โอห์มมิเตอร์ 

   ค. โวลต์มิเตอร์ 

ง. วัตต์มิเตอร์

  จ. ออสซิลโลสโคป

26. ข้อใดคือสมการของค่าความต้านทานรวมของวงจรในเครื่องวัด

  ก. ค่าความต้านทานที่คงที่ + ค่าความต้านทานของขดลวด

  ข. ค่าความต้านทานต่อเนื่อง + ค่าความต้านทานคงที่

  ค. ค่าความต้านทานของขดลวด + ค่าความต้านทานเคลื่อนที่

  ง. ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ + ค่าความต้านทานของขดลวด

  จ. ค่าความต้านทานต่อเนื่อง + ค่าความต้านทานของขดลวด

27. ข้อใดคือข้อแรกของการวัดค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์

  ก. ทำการวัดค่าความต้านทาน

  ข. จับตัวต้านทานขณะวัด

  ค. บันทึกค่าที่วัดได้

  ง. ทำการปรับศูนย์โอห์ม

  จ. เก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์

28. ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

  ก. แบตเตอรี่ (Battery)

  ข. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

  ค. เจนเนอเรเตอร์ (Generator)

  ง. ตัวต้านทาน (Resistor)

  จ. ไดนาโม (Dynamo)

29. การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

  ก. เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้น

  ข. เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น

  ค. เพิ่มความต้านทานไฟฟ้าให้สูงขึ้น

  ง. เพิ่มความจุไฟฟ้าให้มากขึ้น

  จ. ข้อ ก. และ ง. เป็นข้อที่ถูก

30. แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นอะไร

  ก. Ampare

  ข. Voltage

  ค. Kilowatt – Hour

  ง. Kilo Ohm

  จ. Farad

31.  ความต้านทานไฟฟ้าคืออะไร

  ก. การต่อต้านการเกิดไฟฟ้า

  ข. การต่อต้านแรงเคลื่อนไฟฟ้า

  ค. การต่อต้านการรวมตัวของไฟฟ้า

  ง. การต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า

  จ. การต่อต้านการแยกตัวของอิเล็กตรอน

32. ข้อใดคือฉนวนไฟฟ้า 

  ก. แก้ว ตะกั่ว เงิน ยาง

  ข. ไม้แห้ง แก้ว ตะปู 

  ค. รองเท้า ไมก้า น้ำมัน

  ง. ยาง  แก้ว  ไมก้า

  จ. ไม่มีข้อถูก

33. กฎของโอห์ม ถูกค้นพบโดยใคร

  ก. George Simon Ohm  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

  ข. Albert Einstein นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

  ค. Galileo Galilei นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี

  ง. Niels Bohr นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ค

  จ. Michael Faraday นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ

34. สวิตช์ ทำงานอย่างไรในวงจร

  ก. ลด – เพิ่ม แรงดันไฟฟ้า

  ข. ตัด – ต่อ กระแสไฟฟ้า

  ค. ปิด – เปิด วงจรไฟฟ้า

  ง. ปรับค่ากระแสในวงจรไฟฟ้า

  จ. ลด – เพิ่ม ความต้านทานไฟฟ้า

35. การต่อลงดินมีประโยชน์อย่างไร

  ก. เพื่อการประหยัดไฟฟ้า

  ข. เพื่อความปลอดภัย

  ค. เพื่อให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

  ง. เพื่อลดการใช้กำลังไฟฟ้า

  จ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

36. การต่อลงดินที่ระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นวิธีที่ทำการต่อสายลงดินที่สายอะไร 

  ก. สาย line1

  ข. สาย line 2

  ค. สาย line 3

  ง. สาย Neutral

  จ. สาย Control

37. การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรต่อจากจุดไหน

  ก. จุดที่ไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ข. จุดพักสายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ค. ตำแหน่งที่แผงควบคุม

  ง. ตำแหน่งที่สวิตช์ปิด – เปิด

  จ. ตำแหน่งที่โครงของอุปกรณ์

38. การป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้งานที่ดีที่สุด คืออะไร

  ก.  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพดี

  ข. ให้พนักงานพักผ่อนอย่างเพียงพอ

  ค. เพิ่มการตรวจสอบในทุกขั้นตอน 

ง. ให้ผู้ปฏิบัติคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

  จ. เพิ่มขนาดของฟิวส์

39. ตัวเก็บประจุเปรียบเทียบได้กับอะไร

  ก. ดอกบัว

  ข. ผักตบชวา

  ค. ดอกไม้ 

ง. ถังน้ำ

  จ. ตะไคร่น้ำ

40. หน่วยของการเก็บประจุคืออะไร

  ก. โวลท์

  ข. โอห์ม

  ค. ฟารัด

  ง. แอมป์

  จ. ซีเมนส์

————————————————————————————–

เฉลยข้อสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 40 ข้อ

1. การถูกไฟฟ้าดูด มีผลทำให้เกิดการช็อก (Shock) จะเกิดขึ้นเมื่อใด ?

  ข. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย

2. แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทำอันตรายแก่มนุษย์ได้  ต้องมีขนาดแรงดันตั้งแต่เท่าไร

  ง. 25 โวลต์

3. การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายทำให้เกิดการกระตุกบริเวณกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะจะเกิดขึ้นบริเวณเส้นประสาท ความรุนแรงนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้า เรียกว่าอาการใด

  ง. การช็อก (Shock)

4. เพราะเหตุใดที่มีเหงื่อออกบริเวณผิวหนังที่แห้ง หรือผิวหนังเกิดบาดแผล จึงเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

  ง. เพราะบริเวณนั้นมีค่าความต้านทานลดลง

5. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่มีประสิทธิภาพมาก และได้ผลดีที่สุดมีกี่วิธี

  ข. 2 วิธี คือการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก และวิธีปั๊มหัวใจ

6. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับอะตอมได้ถูกต้องที่สุด

  ก. อะตอม คือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ประกอบด้วยโปรตรอน และนิวตรอน

7. หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าคือ

  ข. แอมแปร์ (Ampare)

8. Alternating Current (A.C) คืออะไร

  ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ

9. แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะเท่ากันทุกจุดหรือไม่ เพราะเหตุใด

  ค. มีค่าไม่เท่ากัน เพราะค่าความต้านทานต่างกัน

10. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดต้องต่อสายดินเป็นอันดับแรก

  ค. ตู้เย็น

11. การควบคุมมอเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

  จ. ถูกทุกข้อ

12. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้โดยอาศัยกลไล มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

  ข. 2 ชนิด คือชนิดรีโอสตัต และโพเทนชิโอมิเตอร์

13. เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) นิยมใช้กับเครื่อใช้ไฟฟ้าใด

  ง. เตาอบ

14. อ่านรหัสสีบนตัวต้านทานได้ดังนี้ เหลือง  ส้ม  ส้ม  ทอง  มีค่าความต้านทานเท่าไร 

  ค. 43 kΩ ±5%  

15. ตัวเก็บประจุมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ง. ดอนเดนเซอร์

16. ข้อใดอธิบายตัวเก็บประจุขณะทำการประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง

  จ. ถูกทุกข้อ

17. โครงสร้างของตัวเก็บประจุประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ข. ลวดสองตัวนำและคั่นฉนวนไดอิเลกตริก

18. วัสดุในข้อใด ไม่สามารถใช้เป็นฉนวนไดอิเล็กตริกได้

  จ. กราไฟท์

19. หม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร

  ค. ลด หรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

20. ข้อใดไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานในปัจจุบัน

  จ. ข้อ ก. ข. และ ง. เป็นข้อถูก

21. ไดโอดทำหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า

  ข. จำกัดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

22. มัลติมิเตอร์ คืออะไร

จ. ข้อ ก. ข. และ ค. เป็นข้อที่ถูกต้อง 

23. โอห์มมิเตอร์ใช้สำหรับทำการวัดค่าอะไร

  ข. วัดค่าความต้านทาน

24. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าใช้เครื่องมืออะไร และต้องต่ออย่างไร

ก. ใช้แอมป์มิเตอร์ และต่อแบบอนุกรม

25. การวัดค่าความต้านทาน ใช้เครื่องวัดในข้อใด

  ข. โอห์มมิเตอร์ 

26. ข้อใดคือสมการของค่าความต้านทานรวมของวงจรในเครื่องวัด

  ง. ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ + ค่าความต้านทานของขดลวด

27. ข้อใดคือข้อแรกของการวัดค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์

  ง. ทำการปรับศูนย์โอห์ม

28. ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

  ง. ตัวต้านทาน (Resistor)

29. การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

  ข. เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น

30. แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นอะไร

  ข. Voltage

31.  ความต้านทานไฟฟ้าคืออะไร

  ง. การต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า

32. ข้อใดคือฉนวนไฟฟ้า 

  ง. ยาง  แก้ว  ไมก้า

33. กฎของโอห์ม ถูกค้นพบโดยใคร

  ก. George Simon Ohm  นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

34. สวิตช์ ทำงานอย่างไรในวงจร

  ค. ปิด – เปิด วงจรไฟฟ้า

35. การต่อลงดินมีประโยชน์อย่างไร

  ค. เพื่อให้หลอดไฟสว่างมากขึ้น

36. การต่อลงดินที่ระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นวิธีที่ทำการต่อสายลงดินที่สายอะไร 

  ง. สาย Neutral

37. การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรต่อจากจุดไหน

  จ. ตำแหน่งที่โครงของอุปกรณ์

38. การป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้งานที่ดีที่สุด คืออะไร

ข. ให้พนักงานพักผ่อนอย่างเพียงพอ

39. ตัวเก็บประจุเปรียบเทียบได้กับอะไร

ง. ถังน้ำ

40. หน่วยของการเก็บประจุคืออะไร

  ข. โอห์ม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
ทัช เมื่อ 16/02/2022 14:38

เฉลยมีผิดบางข้อ