วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 65 อัพเดทใหม่ล่าสุด

14 ก.พ. 2022
1676

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2564 ผลสอบครูอาชีวะ 2565

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ค
ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน ภาค ค.

1. ประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2   คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ 
2. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ค
แยกรายวิชา 75 กลุ่มวิชา ดังนี้

อ้างอิงที่มา vec.jobthaigov.com


101 : ภาษาไทย   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
102 : ภาษาอังกฤษ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
103 : สังคม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
104 : คณิตศาสตร์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
105 : พลศึกษา   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
107 : เคมี   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
108 : ชีววิทยา   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
109 : ฟิสิกส์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
110 : กฎหมาย   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
201 : ช่างยนต์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
203 : ช่างเชื่อมโลหะ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
204 : ช่างพิมพ์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
205 : ช่างต่อเรือ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
209 : เมคคาทรอนิกส์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
210 : ปิโตรเคมี   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
212 : ช่างสำรวจ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
213 : อุตสาหกรรมยาง   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
214 : สถาปัตยกรรม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
217 : ช่างอากาศยาน   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
221 : เทคนิคพลังงาน   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
222 : ตัวถังและสีรถยนต์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
301 : การบัญชี   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
302 : การเลขานุการ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
303 : การเงินและการธนาคาร   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
305 : การตลาด   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
308 : การประชาสัมพันธ์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
309 : การจัดการโลจิสติกส์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
310 : ภาษาจีน   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
402 : ปฐพีวิทยา   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
403 : อารักขาพืช   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
404 : เกษตรศาสตร์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
406 : ช่างกลเกษตร   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
503 : เครื่องประดับอัญมณี   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
506 : ศิลปการดนตรี   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
507 : วิจิตรศิลป์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
601 : อาหารและโภชนาการ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
602 : อุตสาหกรรมอาหาร   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
603 : คหกรรมศาสตร์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
605 : เสริมสวย   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
701 : การท่องเที่ยว   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
702 : การโรงแรม   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
901 : ยานยนต์สมัยใหม่   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
906 : หุ่นยนต์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
907 : การบินและโลจิสติกส์   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ 
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอล   ประกาศลงนามไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ

ประกาศแล้ว!! คลิกที่นี่เพื่อตรวตสอบประกาศจากเว็บ สอศ.

 คลิกที่นี่เพื่อตรวตสอบประกาศจากเว็บ สอศ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 65 รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]