วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สอบภาค ก. ของ ก.พ. คืออะไร?

13 ก.พ. 2022
1291

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐที่มีหน้าที่ประการหนึ่งในการกำนหนดนโยบายการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม ต่างๆ ปัจจุบัน ก.พ. ได้กำหนดวิธีการสอบแข่งขันฯ และการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ ดังนี้

1. การสอบแข่งขันฯ มีการสอบ 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนแรก
การสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า (ภาค ก.) โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบผู้ที่กำลังเรียนชั้นปีสุดท้าย หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ให้สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ทุกคน

ขั้นตอนที่สอง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. หรือ สัมภาษณ์) และจะขึ้นบัญชีไว้บรรจุเข้ารับราชการตามลำดับที่ที่สอบได้ โดยกระทรวง กรมต่างๆ ที่มีตำแหน่งว่างจะเปิดรับสมัครสอบผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ. แล้ว

2. การคัดเลือกฯ กระทรวง กรมต่างๆ

กระทรวง กรมต่าง ๆ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ เช่น กรณีคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาล หรือตัดเลือกผู้ที่จบในสาขาที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นวุฒิที่สามารถกัดเลือกได้ เป็นตัน โดยวูณ์ที่ ก.พ. กำหนดให้ตัดเลือกได้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หรือหัวข้อ “ระบบฐานข้มูลหนังสือเวียน” แล้วค้นหาคำว่า “วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และรับสมัครคัดเลือกชองสำนักงาน ก.พ. และของส่วนราชการต่าง ๆ ได้ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://job.ocsc.go.th หรีอโมบาย แอปพลิเคชั่น JOB OCSC

ที่มา https://job.ocsc.go.th


แนวข้อสอบ ก.พ. 65

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ตามหลักเกณฑ์ใหม่

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]