วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้าราชการครู

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

เมื่อข้าราชการผู้ใดถูกลงโทษทางวินัย กฎหมายได้ให้สิทธิข้าราชการผู้นั้นสามารอุทธรณ์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้

การอุทธรณ์

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน

การอุทธรณ์โทษไม่ร้ายแรง และโทษร้ายแรง

การอุทธรณ์ (โทษไม่ร้ายแรง)

โทษภาคทัณฑ์ , ตัดเงินเดือน , ลดขั้นเงินเดือน

– ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

การอุทธรณ์(โทษร้ายแรง) 

โทษปลดออก , ไล่ออก

– ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.(ผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. เท่านั้น)

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
– ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน


การร้องทุกข์

การร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือยื่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สามารถทำได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรการสอบสวนทางวินัย  

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่อง

เมื่อถูกสั่งออกจากราชการ 

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

กรณีได้รับการวินิจฉัย

กรณีได้รับการวินิจฉัยร้องทุกข์ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ไม่ใช่สั่งให้ออกจากราชการ) 

– เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. – มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด

กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ (กรณีสั่งให้ออกจากราชการ)

เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

– การพิจารณาคดีศาลปกครอง ถือเป็นที่สิ้นสุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]