วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แบบคำร้องขอโอนย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งโอนย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกินและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 6 เดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายโอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง ..ตำแหน่งเลขที่
กลุ่ม/สถานศึกษา. ..สังกัดหน่วยการศึกษา/ส่วนราชการ
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
๒. เริ่มเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ.. .เมื่อวันที่.. ..เดือน. ..พ.ศ…
๓. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. วินัย/คดีความ
๕. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำร้องขอโอนย้ายแบบคำร้องขอโอนย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
https://drive.google.com

แบบคำร้องขอโอนย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง