วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

แบบฝึกการอ่าน ชุดใส่ใจ….. เปลี่ยนพยัญชนะต้น

แบบฝึกการอ่าน ชุดใส่ใจ….. เปลี่ยนพยัญชนะต้น

ที่มา สมพิศ  จิตต์เจียรนัย

การอ่าน และการเขียนเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งต้อง ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะการอ่านการเขียนเป็นสื่อในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การ เรียนรู้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ มีนโยบายโรงเรียนปลอดการอ่าน ไม่ออกและเขียนไม่ได้ ดังนั้นโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ จึงได้จัดทำแบบฝึกทักษะที่เน้นการอ่านและ การเขียนเบื้องต้น และสามารถนำไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาการอ่านการเขียน คณะผู้จัดทำหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะชุดนี้จะมีประโยชน์กับการพัฒนาการอ่านและการแก้ปัญหาการอ่าน ของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ แลผู้จัดทำทุกท่านที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการจัดทำแบบพัฒนาการอ่านการเขียนลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดาวน์โหลด แบบฝึกการอ่าน ชุดใส่ใจ….. เปลี่ยนพยัญชนะต้น

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!